Search Results

There are 55 results for your search for 'subjects_text:other language_enum_s:gla proverb'

Page 2 of 6

11.

Seanfhacal: Iompraig Shathairne gu tuath., June 1960

Track ID : 52989

The contributor recites a proverb, "Iompraig Shathairne gu tuath, 's iompraig Luain gu deas; ged nach biodh agam ach an t-uan, 's ann Diluain a dh'fhalbhainn leis."

View Track
12.

Seanfhacal le sgeulachd à Uibhist a Tuath co-cheangailte ris..., October 1966

Track ID : 60339

A Gaelic proverb with a background story from North Uist, and conversation about the contributor's ancestors. Cha tig fuachd gus an tig earrach, no cruaidh-chàs no cruaidh-ghainne, nuair a dhiùlta...

View Track
13.

Seanfhacal., February 1962

Track ID : 19592

Gaelic proverb. Rud nach cluinnt cluas, cha ghluais cridhe.

View Track
14.

Seanfhacal a tha a' dèanamh coimeas eadar cuid agus na ròin., 1968

Track ID : 102932

A proverb with a comparison of people to seals.

View Track
15.

Seanfhacal mu bheatha agus bàs., October 1970

Track ID : 103995

A proverb about life and death.

View Track
16.

Seanfhacal: seachd mallachd a' chèilidh, suidhe an dèidh èir..., September 1974

Track ID : 56526

Gaelic proverb: seachd mallachd a' chèilidh, suidhe an dèidh èirigh.

View Track
17.

Stories, songs, poems and proverbs., March 1987

Track ID : 101625

Stories, songs, poems and proverbs. The contributor remembers a proverb his father used frequently - 'Dar a thig an latha, thig comhairle'. He does not remember stories being told in Gaelic, but d...

View Track
18.

Ainm-àite agus seanfhacal., February 1970

Track ID : 87545

A place name story and a proverb. The contributor recounts a place name story relating to Creag nam Fitheach. He recites a proverb, "Is toigh leis an fheannaig a garrach gorm fhèin."

View Track
19.

Seanfhacal le mìneachadh: 'Chan fhidir an sàthach an seang'., 1970

Track ID : 35261

A proverb about the rich and the poor: 'Chan fhidir an sàthach an seang'.

View Track
20.

Seanfhacal mun t-sìde., April 1977

Track ID : 12771

A weather proverb. "Gealach làn air an Nollaig, treabha lòn." A full moon at Christmas means a dry spring.

View Track

Page 2 of 6