Toradh an rannsachaidh

Tha 3380 toradh ann airson an rannsachaidh a rinn thu air 'years:[1954 TO 1956].'

Duilleag 2 of 338

11.

Duan dìonachd., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1028

Duan dìonachd. 'Rost' [rosad] - b' e duan a bha seo a bhiodh daoine ag aithris gus an dìon bho chreutairean mar an t-each-uisge agus a' mhaighdeann-chuain. Bhiodh iad "a' cur rost orra" an aghaidh...

Leugh Tuilleadh
12.

Mar a bhite a' dèanamh ròpan., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1029

Mar a bhite a' dèanamh ròpan. Chuala am fiosraiche aig athair mar a bhite a' dèanamh ròpan à seann chraobhan air an tigeadh iad tarsainn - giuthas-blàir - ri àm buain na mònach. Tha e ag innse mar...

Leugh Tuilleadh
13.

Greusachd., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1030

Greusachd. 'S e greusaichean a bh' ann an athair agus seanair an fhiosraiche. Bhiodh a sheanair a' toirt leathar nam bonn à Gallaibh, 's a' cairteadh seiche a' mhairt e fhèin. Tha e a' toirt seach...

Leugh Tuilleadh
14.

Turas a Leòdhas., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1031

Turas a Leòdhas. Bha uaireigin, mus do rugadh athair an fhiosraiche, bùth air a' Bhac ann an Leòdhas na b' ainmeile na bùth sam bith a bh' ann an Steòrnabhagha a thaobh gnothaichean-mara. Bhiodh i...

Leugh Tuilleadh
15.

'S e do Bhàta Tha Luath, 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1033

Beagan fiosrachaidh mu òran. Fiosrachadh mun òran 'Chaill iù, 'S e do Bhàta Tha Luath'. 'S e Coinneach Ruadh MacPhàil a rinn an t-òran. Rugadh e sa Chòigich, an Achd Ille Bhuidhe. Tha cuimhne aig ...

Leugh Tuilleadh
16.

Dròbhadh., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1034

Dròbhadh. Bhiodh muinntir na sgìre a' dol an cois nan dròbhairean leis a' chrodh gu na fèilltean a bha san Eaglais Bhreac. Bhite cuideachd a' dol dhan Bhlàr Dhubh leotha.

Leugh Tuilleadh
17.

Muiltean., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1035

Muiltean. Tha am fiosraiche a' bruidhinn air cruadal na seann aimsir. Bhiodh biadh gann nuair a theirigeadh a' mhin a bha iad fhèin a' dèanamh. Bha mòran mhuiltean anns an sgìre aig aon uair, ach ...

Leugh Tuilleadh
18.

Muiltean., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1036

Muiltean. Chunnaic am fiosraiche làraichean mhuilnean eile: Muilinn Iain Allt a' Mhuilinn anns an Rudha Mhòr; Muileann Shanndaigh; Muileann 'an Oig anns an Alltan Dubh; agus mar sin air adhart. Th...

Leugh Tuilleadh
19.

Naidheachdan mu Shandaidh., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1037

Naidheachdan mu Shandaidh. Tha seo mu dheidhinn duine iongantach air an robh Sandaidh. Bha mòran sgeulachdan ann air cho geurchuiseach 's a bha e. Aon latha bha aige ri dhol gu cùirt ann an Ulapul...

Leugh Tuilleadh
20.

Sluagh na Riofa., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1038

Sluagh na Riofa. Bha ochd cinnidhean san Riof, rud a bha glè iongantach ann an àite cho beag. Theirte riutha: 'Ochd Fineachan Fiathaich na Riofa'. B' iad na fineachan: Leòdaich; Clann MhicCoinnich...

Leugh Tuilleadh

Duilleag 2 of 338