Toradh an rannsachaidh

Tha 3380 toradh ann airson an rannsachaidh a rinn thu air 'years:[1954 TO 1956].'

Duilleag 3 of 338

21.

Strì an Fhearainn, 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1039

Strì an Fhearainn Tha cuimhne aig an fhiosraiche air dithis dhaoine a bha an sàs ann a bhith a' feuchainn ris an sluagh a chur a-mach às a' Chòigich. Smaoinich an seumarlan gun glanadh e na daoine...

Leugh Tuilleadh
22.

Bàillidh Iarla Chrombaigh., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1040

Bàillidh Iarla Chrombaigh. Às deaghaidh Bliadhna Theàrlaich thugadh an oighreachd bho Iarla Chrombaigh. Bha an t-Iarla agus a mhac nam fògarraich san t-Suain. 'S e duine mì-bhàigheil a bh' anns a'...

Leugh Tuilleadh
23.

Dunnchadh a' Phost., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1041

Dunnchadh a' Phost. Anns a' chlàradh seo, tha fear a tha càirdeach dhan fhiosraiche - Dunnchadh MacIlleathain 'Dunnchadh a' Phost' - a' tighinn a-steach. Tha am fiosraiche ag innse gu bheil Dunnch...

Leugh Tuilleadh
24.

O, 'S ann a Fhuair mi m' Àrach., 10 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1042

Oran-dùthcha air a sheinn le Dunnchadh, le beagan fiosrachaidh bhon fhiosraiche.

Leugh Tuilleadh
25.

Stòiridh mu dhuine làidir., 23 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1157

Stòiridh mu dhuine làidir. Stòiridh mu Eònachan Dubh, bràthair de Dhunnchadh Mòr Làidir. Chaidh an aon bhò a bh' aige a thoirt air falbh, ach chaidh esan air a tòir, is fhuair e air ais i. Thuirt ...

Leugh Tuilleadh
26.

MacDhòmhnaill na Ceapaich ann an Cinn Tàile., 23 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1159

MacDhòmhnaill na Ceapaich ann an Cinn Tàile. Chaidh MacDhòmhnaill na Ceapaich airson creach is tòrachd a thoirt a-mach à Cinn Tàile. Dh'fhalbh e leis a' bhirlinn aige, agus thàinig e air tìr san L...

Leugh Tuilleadh
27.

Call na h-Iolaire, 23 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1161

Oran mu chall ma h-Iolaire.

Leugh Tuilleadh
28.

Thoir Leat mo Dhùrachd Chun na h-Àird., 23 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1167

Òran gaoil fir.

Leugh Tuilleadh
29.

Diarmad agus an Torc Neimh., 23 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1169

Diarmad agus an Torc Neimh. Sgeulachd mu na Fianntaichean. Bha Diarmad agus Fionn a' ruith beathach ris an canadh iad an Torc Neimh tro na h-aonaichean eadar Cinn Tàile agus Camus Laoimhinn. Bha c...

Leugh Tuilleadh
30.

Aoir a rinn Bàrd Cheann Loch Iubh., 12 September 1955

Àireamh a’ chlàir : 1171

Aoir a rinn Bàrd Cheann Loch Iubh. Rinn bàrd Cheann Loch Iubh an aoir seo turas air cupal a phòs, bho nach d' fhuair e cuireadh chun na bainnse. Tha am fiosraiche ag aithris dà rann.

Leugh Tuilleadh

Duilleag 3 of 338