Toradh an rannsachaidh

Tha 22 toradh ann airson an rannsachaidh a rinn thu air '"MacPherson, John, 1876-1955 (3463)".'

Duilleag 1 of 3

1.

Dòmhnall agus Na Trì Snaidhmeannan, 07 April 1951

Àireamh a’ chlàir : 34339

Sgeulachd mun Bharrach nach b' urrainn seòladh dhachaigh air sgàth droch thìde, agus mar a fhuair e dhachaigh mu dheireadh. Bhiodh iasgairean uaireigin a' dol a Ghlaschu airson an t-iasg a reic. L...

Leugh Tuilleadh
2.

Mac an Duine Uasail agus Nighean na Banntraich, 07 April 1951

Àireamh a’ chlàir : 34345

Bha duine uasal ann an Inbhir Nis le aon ghille, agus bha esan a' suirghe air nighean banntraich. Cha robh seo a' còrdadh ri athair, agus mar sin, chuir e a mhac gu ruige Aimeireaga. An ceann dreis...

Leugh Tuilleadh
3.

Iain agus am Misgear, 02 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22276

Sgeulach mu fhear a dh'òl na bh' aige. 'S e duine bochd a bha ann an Iain MacDhòmhnaill à Brèibhig. Bha am biadh gann aig deireadh an earraich, agus dh'fhalbh e leis an aon ghinidh a bha air fhàgai...

Leugh Tuilleadh
4.

Ruairidh nan Seachd Ruairidh, 02 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22283

Sgeulachd bheag ag innse mar a tha Clann Nìll Bharraigh càirdeach dha rìghrean na h-Èireann. Bha seachd Ruairidhean uaireigin nan uachdarain air Barraigh - seachd às deaghaidh a chèile. Bha an sinn...

Leugh Tuilleadh
5.

Na Daoine a chaidh a dh'Iasgach le Criathar, 02 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22284

Bha iasgair agus tàillear anns an Eilean Sgitheanach aig an robh mnathan a bha nam Bana-bhuidsichean. Nuair a chaidh iad a-mach a dh'iasgach le criathar, thionndaidh iad nan radain. Ghlac iad gu le...

Leugh Tuilleadh
6.

Bean-nighe an Eilean Heileasaigh, 02 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22506

Sgeulachd ag innse mar a chunnacas bean-nighe le dithis ann an Eilean Theiliseigh. Bha seòladair a' suirghe air tè dam b' ainm Màiri Eòghainn an Èirisgeigh. Thrèig e i, is chaidh i a dh'fhuireachd ...

Leugh Tuilleadh
7.

Togail nan Creach is Goid nan Clach, 03 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22572

Sgeulachd ag innse mar a chaidh leacan-uaigh Eòlaigearraidh a ghoid à Eilean Ì. Bha Clann Nìll Bharraigh ainmeil airson togail creach. Uair dhe na h-uairean, ghoid iad seachd leacan à Cladh Eilean...

Leugh Tuilleadh
8.

Turas Mhic Nìll dhan Eilean Mhanainneach, 03 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22573

Anns an t-seann aimsir, bhiodh Clann Nìll Bharraigh a' cur an cuid chloinne gu colaiste a bha ann an Eilean Mhanainn. Uair dhe na h-uairean, 's iad a' tilleadh dhachaigh, thàinig ceò uamhasach dorc...

Leugh Tuilleadh
9.

Mac Nìll Bharraigh agus MacCoinnich Chinn t-Sàile, 03 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22575

Anns an t-seann aimsir nochd MacCoinnich Chinn t-Sàile ann am Bàgh a' Chaisteil uair, is dh'fheuch e ri cur às dha MacNìll le bhith ga ghlasadh ann an Caisteal Chìosamuil gun bhiadh. Leis cho innle...

Leugh Tuilleadh
10.

Clann Nìll agus a' Bhìrlinn san Stoirm, 03 January 1950

Àireamh a’ chlàir : 22577

Bhiodh MacNìll Bharraigh gu math tric a' togail creach. Uair dhe na h-uairean, thàinig stoirm mhòr orra, agus b' ann le èiginn a chùm iad a' bhirlinn bho dhol às an rathad. Fhuair iad dhachaigh, is...

Leugh Tuilleadh

Duilleag 1 of 3