Toradh an rannsachaidh

Tha 3380 toradh ann airson an rannsachaidh a rinn thu air 'years:[1954 TO 1956].'

Duilleag 1 of 338

1.

Tuathanach a' tabhann do Dhòmhnall Èireannach, a chuir roimh..., 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13365

Tuathanach a' tabhann do Dhòmhnall Èireannach, a chuir roimhe obair fhàgail agus tilleadh dhachaigh, a thuarastal no trì comhairlean. Dh'fhàg Dòmhnall Èireannach Gèirinis is e a' lorg obair. Thug ...

Leugh Tuilleadh
2.

Bha Mi A-raoir san Taigh-òsta, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13368

Anns an òran ghaoil seo tha boireannach ag innse mar a bha i ann an taigh-òsta an oidhche roimhe, far an do thachair i ri fear òg le liath-shùilean meallach. Thuit i ann an gaol leis anns a' bhad. ...

Leugh Tuilleadh
3.

Port-sìthe, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13383

Seo am port a chuala triùir à Beinn a' Bhadhla, nuair a chaidh iad seachad air sìthean.

Leugh Tuilleadh
4.

Air an Luing gun d' Fhalbh Mo Leannan, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13393

Fiosraichean : Monk, Peggy (2238)

Anns na sreathan seo o òran gaoil, tha boireannach ag innse mu a leannan a tha air seòladh air falbh.

Leugh Tuilleadh
5.

Gaol air a' Ghille a Bha Milis na Dhòigh, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13396

Fiosraichean : Monk, Peggy (2238)

Anns an tàladh seo tha boireannach a' seinn do a mac òg, Eòghann MacIllFhinnein. Tha i an dòchas gum bi e na sheanailear, agus gum faigh e bean uasal.

Leugh Tuilleadh
6.

A Ghaoil Leig Dhachaigh gu Mo Mhàthair Mi, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13399

'S e còmhradh a th' anns an òran seo eadar nighean agus each-uisge. Tha an nighean ag iarraidh tilleadh gu a màthair, ach chan eil an t-each-uisge deònach a leigeil air falbh. Tha e follaiseach on ...

Leugh Tuilleadh
7.

Òran na Fèille, 03 January 1954

Àireamh a’ chlàir : 13405

Tha an tè a rinn an t-òran seo a' toirt iomradh gu math beothail air mar a chuir i seachad an latha aig an fhèill ann an Loch nam Madadh. Tha i ag innse mu na daoine ris an do choinnich i, na rudan...

Leugh Tuilleadh
8.

O 's Toigh Leam An Cìobair, 27 July 1956

Àireamh a’ chlàir : 13984

Luchd-clàraidh : Ross, James (406)

Anns an òran ghaoil seo, tha boireannach ag innse mun ghaol a bh' aice dhan chìobair, a tha a-nis air seòladh thar a' chuain. Is iomadh uair a bha i còmhla ris air an aonaich. Tha i a' moladh a cho...

Leugh Tuilleadh
9.

Jack's kindness to his bantam cock is rewarded with riches., March 1955

Àireamh a’ chlàir : 11753

Luchd-clàraidh : Fleming, Maurice, 1926- (1486)

Jack's kindness to his bantam cock is rewarded with riches. An old woman asked her son, John [sometimes referred to later as Jack], to make sure that her little bantam cock got its food when she w...

Leugh Tuilleadh
10.

Bidh an Deochs' air Làimh Mo Rùin, 25 July 1956

Àireamh a’ chlàir : 14203

Fiosraichean : Morrison, Mary, 1890-1973 (2377)

Neach neo-aithnichte

Luchd-clàraidh : Ross, James (406)

Tha sgeul ann gur e nighean le Mac 'ic Ailein a rinn an t-òran seo. Tha beul-aithris ag innse gun do chuireadh air falbh i à Uibhist gu Cola, agus gun robh i ag obair do Mhac Mhic Iain an sin. Aon ...

Leugh Tuilleadh

Duilleag 1 of 338