Bhon dh'Fhàg Thu Mi 's Mulad Orm

Date 1995
Track ID 101946
Part 1 Loading...

Track Information

Original Tape ID

MOD 1995 004

Summary

A man's love song. His sweetheart has forsaken him because she heard that he had another woman. He explains that he was not serious about this other woman. If he met her in the shop, he would buy her a silk dress and pearls. He would ask for her hand in marriage, if he got the opportunity. However, he will not come near her if she does not want to see him.

Item Notes

Recorded at the Royal National Mòd.

Recording Location

County - Sutherland

Parish - Golspie

Village/Place - Golspie

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

BBC

Transcription

Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm
'S duilich leam mar dh'èirich
Nuair bha dùil gun leanamaid
'S e dealachadh a b' fheudar
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

A-raoir an taigh Mhic Alasdair
A-nochd 's mi air mo thrèigsinn
Na deòir a' ruith bhom shùilean
'S a' drùdhadh air mo lèirsinn
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

Ach nach bitheadh ortsa gruaimean
Bhon chuala tu sgeula
Cha tug mi dhan tè Ghallta
Ach gealltanas breugan
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

Nan coinnichinn-sa sa bhùthaidh thu
Is cùisean a bhith rèidh leinn
Cheannaichinn gùn dhen t-sìoda dhut
Is grìogagan air lèir dha
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

Nan tachradh tu 'n Creag Ghoraidh mi
'S mo sporan a bhith rèidh rium
Cheannaichinn dhan a' bhanntrach
Dràm airson do rèiteach
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

Bhon a rinn mi 'n t-òran
Oir 's brònach dhomh fhèin e
Cha tig mi na do chòir
Gus an deònaich thu fhèin e
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.

Nam faighinn-sa mar a dh'iarrainn-sa
An fhiabhras às mo dhèidh
Gun stiùirinns' a Loch Baghasdail
Far a bheil mo roghainn cèile
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm
'S duilich leam mar dh'èirich.
Nuair bha dùil gun leanamaid
'S e dealachadh a b' fheudar
Bhon dh'fhàg thu mi 's mulad orm.