A Ghaoil Leig Dhachaigh gu Mo Mhàthair Mi
Date 03 January 1954
Track ID 13399
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.272.A6

Original Tape ID

SA1953.272

Summary

This song takes the form of a conversation between a girl and a water-horse. The girl is asking him to let her return home to her mother. The water-horse has other ideas. It is clear from the last verse that the girl escaped.

Item Notes

Four verses sung.

See:
'Folksongs and Folklore of South Uist' (M. F. Shaw) song 55
'Gesto Collection' p. 25

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

'S a ghaoil leig dhachaigh gu m' mhàthair mi
A ghràidh leig dhachaigh gu m' mhàthair mi
'S a ghaoil leig dhachaigh gu m' mhàthair mi
Gu fhair' a' chrodh-laoigh a thàinig mi.

'S bidh diombadh piuthar is bràthair orm
Bidh diombadh fir agus chàirdean orm
'S o marbhaidh m' athair 's mo mhàthair mi
Mur till mise dhachaigh mar thàinig mi.

Ged 'iodh diombadh fir agus chàirdean ort
Ged 'iodh diombadh peathar is bràthar ort
'S ged mharbhadh d' athair 's do mhàthair thu
Cha till thusa dhachaigh mar thàna tu.

'S gur ann a-raoir a chuala mi
Mo ghràidh na fir a bha cuartachadh
'S ged fhuair thu 'n iomall na buailidh mi
Gun d' fhuair mise dhachaigh mar fhuair thu mi.