Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail
Date 1953
Track ID 23329
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.36.B4

Original Tape ID

SA1953.036

Summary

In the first section of this waulking song, a woman is addressing young Alasdair Nicolson. She wishes she could bear a son for him, perhaps even five, six or seven sons. Each would have a profession. Among them would be a duke, a captain, a clergyman and a factor. Another son would be on a great ship in England.

In the other section of the song, the composer is watching for a ship. Her father, brothers and lover are on it. Wherever they will be, there will be fun and laughter. They will play chess and card games, and games with dice.

Item Notes

Twenty-two lines sung (lines 10 and 22 are the same).

On this recording, each line and 3-line chorus unit has been sung twice as shown for the first line in the transcript. At the end of the first section, the change of subject is indicated by repeating the 3-line chorus. The chorus is also sung twice at the end.

See:
'Folksongs and Folklore of South Uist' (M. F. Shaw) song 85
'Òrain Luaidh Màiri Nighean Alasdair' (K. C. Craig) pp. 8-9
'Òrain Luaidh' (Harris Tweed Association) song B12

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

'S hillean ó horì horó
Na hùillirinn ó horì ho ro ho

Alasdair Òig 'ic 'ac Neacail

Hillean ó horì ho ro ho
Hillean ó horì horó
Na hùillirin ó horì ho ro ho

Alasdair Òig 'ic 'ac Neacail

Hillean ó horì ho ro ho
Hillean ó horì horó
Na hùillirin ó horì ho ro ho

B' fheàrr leam fhìn gum beirinn mac dhut
Còigear no shianar no sheachdar
Bheirinn ciùird an làimh gach fear dhiubh
Fear na dhiùca, fear na caiptean
Fear na dhròbhair air na martaibh
Fear na cheanndard air sluagh peacte
Fear air an luing mhòir an Sasainn
'S fear na bhàillidh am Port Asgaig

Hillean ó horì ho ro ho
Hillean ó horì horó
Na hùillirin ó horì ho ro ho

'S muladach, 's muladach tha mi
Dìreadh na beinne 's ga teàrnadh
'S nach fhaic mi tighinn am bàta
Tha m' athair oirr' 's mo thriùir bhràithrean
Eachann, Iain, Lachlann, Teàrlach
'S mo leannan fhìn aon as fheàrr dhiubh
Alasdair na gruaige bàine
Ge b' e cala nochd an tà sibh
Gum bi mire, cliuchd, is gàir ann
Iomairt gu tric air an tàileasg
'S air na cairtean breaca, bàna
Air na dìsnean gile cnàmha
'S muladach, 's muladach tha mi

Hillean ó horì ho ro ho
Hillean ó horì horó
Na hùillirin ó horì ho ro ho