Mhoire 'S e Mo Rùn Mo Leanabh
Date November 1965
Track ID 24908
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.104.3

Original Tape ID

SA1965.104

Summary

These verses praise the infant John of Moidart, and the family from which he came, and look ahead to when he will be a great hero.

Item Notes

The song was composed by John MacCodrum.

See:
'The poems and songs of John MacCodrum and some of the minor Uist bards' (MacDonald) p. 91

Item Subject/Person

Iain Mùideartach

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Mhoire! 'S e mo rùn mo leanabh,
'S tu mac oighre Mhic 'ic Ailein,
Ogha 's iar-ogh' nam fear fearail -
Chaidh ur n-alladh fada ga cur.
B' fheàrr leam fhèin gun cinneadh siud dhuit –
Aois is fàs is àilleachd 's cruth,
Maise 's fèile 's gèire le guth.

Taing don Àrd-Rìgh thu bhith fireann
Chum 's gum meudaicheadh tu 'n fhine,
'S gum biodh tu 'd spailp air do chinneadh
'S an deagh ionad 's a bheil thu 'n-diugh.
Bhith gu sìobhalt' bhuineadh siud dhuit,
Garg is mìn mar chàirte ri d' uchd,
Pailt is rìoghail 's aoigheil mu d' chuid.

B' fheàrr leam fhèin gun cluinneadh càch e
Nuair nach bithinn fhèin an làthair,
Iain Mùideartaich bhith 'n àrmann
Air an làrach am bheil e 'n-diugh,
Na cheann tàmha ri tàrmann puirt
Anns an àros an seinnear a' chruit
'S bhiodh do chàirdean mànranach riut.