Mo Ghaol Mo Ghràdh Is M' Eudail Thu
Date November 1965
Track ID 24920
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.104.6

Original Tape ID

SA1965.104

Summary

This is a hymn which tells the story of the birth of Christ.

Item Notes

Five verses sung. The hymn was composed by Father Ronald Rankin C.C.

See:
'Folksongs and Folklore of South Uist' (M. F. Shaw) No. 43
'Transactions of the Gaelic Society of Inverness' vol. XV (1889)
'Seinnibh dhan Tighearna' no. 58

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Mo ghaol, mo ghràdh is m' eudail thu
M' ionntas ùr is m' aoibhneas thu
Mo mhacan àlainn, ceutach thu
Chan fhiù mi fhèin bhith 'd dhàil.

Ged is leanabh dìblidh thu
'S cinnteach rìgh nan rìghrean thu
'S tu 'n t-oighre dligheach fìrinneach
Air rìoghachd Dhè nan gràs.

Ged is rìgh na glòrach thu
Dhiùlt iad an taigh-òsta dhut
Ach chualas ainglean sòlasach
Toirt glòir don Tì as àird.

Bu mhòr sòlas agus iongnaidh
Buachaillean bochda nan caorach
Nuair chual' iad na h-ainglean a' glaodhaich
Thàinig Slànaighear chun an t-saoghail.

B' e siud an ceòl 's an naidheachd àghmhor
Sheinn na h-ainglean anns na h-àrdaibh
'G innse gun do rugadh Slànaighear
'M Bethlehem am baile Dhàibhidh.