O Bà Bà Mo Leanabh
Date November 1965
Track ID 24923
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.104.7

Original Tape ID

SA1965.104

Summary

This lament, in the form of a lullaby, is attributed to the widow of Gregor MacGregor who was beheaded in 1570. She tells of her grief, as she sings to her child.

Item Notes

Two verses and choruses sung.

See:
'Songs of Gaelic Scotland' (A. L. Gillies) p. 140
'Bàrdachd Ghàidhlig' (Watson) p. 244
'MacDonald Collection of Gaelic Poetry' (MacDonald & MacDonald) p. 325

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Item Location

County - Perthshire

Village - Glenlyon

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

O bà bà mo leanabh
Bà mo leanabh bà
Ho bà bà mo leanabh
Cha chadal ach tàmh.

Dhìrich mi bheinn mhòr gun anail
Dhìrich agus theàrn
'S dh'fhàg mi falt mo chinn ri talamh
'S craiceann mo dhà làimh.

O bà bà mo leanabh
Bà mo leanabh bà
Ho bà bà mo leanabh
Cha chadal ach tàmh.

Ged tha mi gun ùbhlan agam
'S ùbhlan uil' aig càch
'S ann tha m' ubhal cùbhraidh grinn
Is cùl a chinn ri làr.

O bà bà mo leanabh
Bà mo leanabh bà
Ho bà bà mo leanabh
Cha chadal ach tàmh.