'S i Mòrag a Rinn a' Bhanais

Date November 1965
Track ID 24999
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.110.4

Original Tape ID

SA1965.110

Summary

This vocal dance tune tells of Mòrag's famous wedding.

Item Notes

Three verses plus choruses sung. The verses have been repeated.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

'S i Mòrag, 's i Mòrag, 's i Mòrag a rinn a' bhanais.
Mòrag, 's i Mòrag a rinn a' bhanais ainmeil.
'S i Mòrag, 's i Mòrag, 's i Mòrag a rinn a' bhanais.
Mòrag, 's i Mòrag a rinn a' bhanais ainmeil.

Bha fear-an-taigh' aig bean-an-taighe, 's sgalag aig an t-searbhanta
Buachaill' aig a' bhanaraich, 's mo sheanair aig mo sheanmhair.

Bha Seònaid is fidheall aice, Raonaid is pìob aice
Mòr nam port is feadan aic' is sheinneadh iad an ruidhle.

Bha thu dubh an-uiridh agus tha thu dubh am-bliadhn'
Agus bha thu dubh a h-uile latha chunna mise riamh thu.