An Cùl Bachalach

Contributors
Date November 1965
Track ID 25260
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.105.1

Original Tape ID

SA1965.105

Summary

In this song Beathag Mhòr tells of her deep love for a Skye nobleman called Martin of Bealach. According to tradition, she bore him two sons. Martin however abandoned her, and married a member of the Raasay MacLeods. Beathag's pain is obvious from the song.

Item Notes

Recorded in Castlebay School. Seven couplets plus three-line choruses sung.

See:
'Òrain an Eilein' (C. Martin ed., 2001) p. 12
'Songs of Gaelic Scotland' (Anne Lorne Gillies ed., 2005) p. 337

Item Subject/Person

Màrtainn a' Bhealaich

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Barra

Village/Place - Castlebay

Item Location

County - Inverness-shire

Island - Skye

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

B' e siud an cùl,
Seo an cùl bachallach.
B' e siud an cùl.

Och a Mhàrtainn dhuinn an Dùine
'S tu mo rùn 's nach fhaic thu mi.

Och a Mhàrtainn dhuinn 'ic Dhòmhnaill
Rinn do phòg-sa aiceid dhomh.

Blas na meala air do phògan
Cainnt do bheòil a b' aite leam.

Is ma thèid thu shiubhal nam frìthe
'S cinnteach mi gun tachair sinn.

Is ma thèid thu shiubhal nam fuar-bheann
Thoir sùil bhuat 's gum faic thu mi.

Is ma thèid thu dh'Uibhist an eòrna
Thoir tè bhòidheach dhachaigh às.

B' e siud an cùl bachlach, dualach
Òr-bhuidh', cuachach, cas-bhuidheach.