O Bà Mo Leanabh
Date 21 July 1950
Track ID 25501
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

CW0090.371

Original Tape ID

CW0090

Summary

A Gaelic lullaby in which a mother tells of her sadness, as she has been abandoned by the man she loved.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Small Isles

Island - Canna

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

Canna

Transcription

Fear Chanaigh: This is Mr Duncan MacDonald, Peighinn nan Aoireann, singing a lullaby, Tàladh Anna nighean Mac 'ic Ailein.

Donnchadh MacDhòmhnaill:

O bà mo leanabh o bà o bà
O bà mo leanabh o bà o bà
O bà hirì hill iù hill fhearam
Gun till na fearaibh a dh'fhalbh thar sàl.

'S iomadh cruaidh-fhortan tha lorg nam mnà
'S tha mo chuid agamsa dheth na mo làimh
An dèis a bhith gu mùirneach aighearach
Dol a laighe fo phràmh fo phràmh.

Dh'fhalbh mo leannan 's gun d' thrèig e mi
'S trom an astar 's gach àit' am bi
Tha mise caoidh nach buan do ghealladh
Mo mhìle beannachd an dèis do ghaoil.

Cha bhithinn-sa gearan nam bitheadh tu beò
Dhèanainn dhut banais an Talla MhacLeòid
'S dhannsainn fhìn gun phìob gun fhidhill
Cha leiginn-sa fodham ach barran mo bhròg.