Dòmhnall Cam agus mar a mharbh e saighdearan Chaisteal Steòrnabhaigh.
Date March 1955
Track ID 29010
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1955.6.A6(c)

Original Tape ID

SA1955.006

Summary

How Dòmhnall Cam killed the soldiers in Stornoway Castle.

On one occasion, Dòmhnall Cam went to Stornoway Castle. He put a large shawl about him and danced on the sand. When the English soldiers came out to witness the spectacle, Dòmhnall Cam killed them with the sword he had hidden under the shawl.

Item Subject/Person

Dòmhnall Cam

Item Location

County - Ross and Cromarty

Parish - Stornoway

Island - Lewis

Village - Stornoway

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

James Ross (JR): Ciamar a-nis a rinn e... a ghabh e Caisteal Steòrnabhaigh uaireigineach? Nach robh... an robh naidheachd ann mun an sin?

Ruairidh MacAmhlaigh (RM): Ò seadh an caisteal...

JR: Rinn e an gnothach air na Sasannaich.

RM: Rinn e an gnothaich air na Sasannaich. Thàinig e fhèin 's dhà no trì eile à Ùig a-nall agus... Thàinig e fhèin 's dhà no trì... dhà no trì eile à Ùig a-nall agus dh'fhalaich an fheadhainn a thàinig còmhla ris e fhèin... iad fhèin. Agus thàinig esan agus sheas e, sheas e ann a shiud air a' ghainmhich agus aodach boireannaich air agus e cas-rùisgte, 's e a' dannsa ann a shin 's pleata... pleata mhòr mu uachdar agus an claidheamh fon a... fon a' phleata. Agus 's ann a dh'fheumadh iad tighinn a-mach a choimhead a' bhoireannaich 's a' gabhail view oirre. Air a fhuair esan a-mach iad, chun na traghad, chaidh e eatorra 's an caisteal. Ghabh e dhaibh. Bha càch a-nuas còmhla ris. Ghabh iadsan dhàsan. Mharbh iad a bhràthair ann.

"Seasaibh na fhuil," ars esan, "bu mhath air a chasan an-dè e."

Ghabh e dha na Sasannaich ann a shin 's mharbh e iad. Nach e bha carach. Bha e an aghaidh an lagh dhut a dhol a-steach ann a shiud.

JR: Ò an robh? A dhol a-steach a Steòrnabhagh?

RM: Bha, a dhol a-steach dhan a' chaisteal ann. Bha e aig gob a' chidhe ann a shin. Bha. Ò, bha e ga watchaigeadh tha fhios agad. Bha e a' watchaigeadh 'son nuair a bhiodh na Mòr-thìrich a' goid a' chruidh nach do chuir e an còcaire dhan a... dhan a' choire. Cha tàinig iad ann riamh bhon uair sin. Bha àirigh aca ann... shìos ann an seo, shìos ann a... thall ann am mòinteach Àrnais, Àirigh na Mòr-thìr, 's rug iad air ann a shin. Ach thàinig esan an t-astar à Ùig, agus bha coire aca a-staigh ann am buaile bhig ann a shiud, agus... bruiche mart ann. An còcaire... 's fear an urra ris, an còcaire. Rug esan air thòn 's air chùl amhach air a' chòcaire 's chuir e air a cheann dìreach dhan a' choire e.