Naidheachd èibhinn mu gheamair a dh'fheuch ri losgadh air ma...
Date 07 December 1959
Track ID 34489
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1960.3.A2

Original Tape ID

SA1960.003

Summary

A humorous anecdote about a gamekeeper trying to shoot a fox, but hitting one of his own pigs by accident.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain: Bha sibh ag ràdh gun robh madadh-ruadh, gun robh e ga shlìogadh fhèin latha? Bha sibh ag ràdh gun robh madadh-ruadh ga shlìogadh fhèin latha? Ò tha sin math.

Aonghas MacIllFhialain: Bha am madadh-ruadh a bha seo bha e ga shaoilsinn fhèin fuathasach brèagha 's bha e na shuidhe air gnoban ga imlich fhèin, 's cò bha ga choimhead ach an gamekeeper. Agus thòisich e seo air slìobadh uchd.

"Ah," ars esan, "nach math an sgaladh peilear," ars esan, "air an uchd bhrèagha gheal a tha sin," ars esan.

Ach anns an àm thàinig am peilear 's chaidh e tro muc aige.

"Obh, obh, obh," ars esan. "B' e seo an t-àite truagh," ars esan, "nach fhaod duine fìor no fanaid a ràdh," ars esan.