Am madadh-ruadh, am madadh-allaidh agus an t-ìm.
Date 19 December 1959
Track ID 37946
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1960.28.B9

Original Tape ID

SA1960.028

Summary

The fox, the wolf and the cask of butter.

A fox and a wolf found a cask of butter on the shore. They agreed to hide it until the hard times came upon them. The fox, however, went back periodically, and eventually ate all the butter.

Recording Location

Island - South Uist

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Classification

AT15;

Transcription

Aonghas MacIllFhialain: Bha am madadh-ruadh 's am madadh-allaidh a bha seo bha iad còmhla, 's bhiodh iad a' siubhal a' chladaich. 'S bha iad an latha a bha seo air a' chladach 's dè a fhuair iad ach buideal agus e làn ime. Agus 's ann a ghlèidhte seo gu 'n tigeadh sgrìob liath an earraich. Chuir iad ann am falach e.

Ach an làrna-mhàireach chaidh am madadh-ruadh a-mach às an uaimh, 's dh'èigh e a-muigh:

"Ò thèid, thèid. Tha mi a' falbh còmhla riut," ars esan.

"Cò tha ag èigheach dhut an sin?" ars am madadh-allaidh.

"Chan eil ach fear a tha gam iarraidh gu goisteachd," ars esan.

Dh'fhalbh am madadh-ruadh chun a' bhuideil. Thug e treis air ithe na bha sa bhuideal, 's thill e.

"Tha thu air tighinn," ars am madadh-allaidh.

"Tha," ars am madadh-ruadh.

"Dè an t-ainm a thug sibh air an urra a tha siud?"

"Ò, sìos o bheul," ars esan, am madadh-ruadh.

Ach an ceann latha no dhà às a dhèidh sin chaidh am madadh-ruadh a-mach a-rithist, 's dh'èigh e an t-aon ceunda.

"Ò thèid, thèid. Tha mise a' falbh còmhla ribh."

"Cò tha ag èigheach dhut an-diugh?" ars am madadh-allaidh.

"Ò chan eil ach fear a tha gam iarraidh gu goisteachd," ars esan.

Dh'fhalbh am madadh-ruadh. Thug e treis eile air a' bhuideal an latha sin, 's thill e.

"Dè an t-ainm a thug sibh air an urra a tha sin an-diugh?" ars am madadh-allaidh nuair a thill e.

"Ò, mu leth," ars am madadh-allaidh... am madadh-ruadh.

Ach, an seo an treas latha chaidh am madadh-ruadh a-mach.

"Ò thèid, thèid. Tha mi a' falbh air a' mhionaid," ars esan, "còmhla ribh."

"Cò tha ag èigheach dhut an-diugh?" ars am madadh-allaidh.

"Tha fear a tha gam iarraidh gu goisteachd an siud," ars esan.

Dh'fhalbh am madadh-ruadh 's dh'ith e na bh' ann an latha sin. Nuair a thill e, dh'fhaighneachd am madadh-allaidh dheth:

"Seadh, dè an urra... an t-ainm a thig sibh air an urra a bh' agaibh an-diugh?" ars am madadh-allaidh.

"Ò, sgrìob a thòn," ars am madadh-ruadh.

Nuair a thàinig sgrìob liath an earraich 's a dh'fhalbh am madadh-allaidh feuch an robh dad anns a' bhuideal, cha robh sìon ann. Bha e air ithe aig a' mhadadh-ruadh. Sin a' ghoisteachd a bh' aigesan a h-uile latha a bha e a' falbh.