Fear a chaidh a-steach a shìthean.
Date 19 September 1958
Track ID 38841
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.80.B3

Original Tape ID

SA1958.080

Summary

A man went into a fairy hillock and was there far longer than he thought.

A man went to fetch a horse. He saw a fairy hillock open and went in. He thought he had been there for three days. When he came out he didn't recognise the place. He went home and spoke to an old man who said he had heard of a boy who had never returned. He said he was that boy. It was said that he dropped dead there and then.

Recording Location

County - Argyllshire

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Village/Place - Howbeg

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain: ...Snaoiseabhal a bha sibh ag ràdh?

Peggy MacDonald: Chaidh e... chaidh e a dh'iarraidh each. Agus 's ann nuair a dh'fhalbh e, tha fhios agaibh, a-mach taobh Abhainn Ghèadaraidh, 's e a theireamaid rithe, bha sìthean an sin. Agus bha an sìthean fosgailte, agus chaidh e a-staigh ann. Agus bha... dh'fhairich e an ùine cho goirid 's gun robh e a' smaointinn gur e trì latha a bha e ann. Agus nuair a thàinig e a-mach, cha robh e a' faicinn duine a bha e ag aithneachadh, 's cha robh e ag aithneachadh àite. 'S rinn e an sin air an dachaigh, às an do dh'fhalbh e, an t-àite às an robh e, 's cha robh ann ach [???]. Chaidh e an sin a bhruidhinn ri seann duine, agus thuirt e:

"Ò uill," ars an duine sin, "chuala mi iomradh air a' bhalach sin ceart gu leòr," ars esan, "nach do thill e riamh," ars esan.

"Uill," ars esan, "'s e mise a bha sin."

Agus 's ann an sìthean a bha e ceart gu leòr. 'S ann. Bha e air a ràdha gun do thuit e marbh an sin fhèin. Ach 's ann ri taobh Abhainn Ghèadaraidh a tha sin shìos ann an... a' dol a-mach à àite... Tobha Beag an siud. Abhainn Ghèadaraidh 's Abhainn Ròdhag. Sin agaibh e.