Fionn agus an Deud-fios.
Date 19 September 1958
Track ID 38842
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.80.B4a

Original Tape ID

SA1958.080

Summary

Fionn and the Tooth of Knowledge.

Fionn was fishing one day when he was a youngster and he saw an Englishman fishing. He wasn't catching anything and the man said to try casting a line on his luck. He did this and caught a beautiful trout. The next trout was even more beautiful and he let him keep it. He told him to cook it, but not to let it blister.

The trout blistered and Fionn put his finger on it to stop it rising. He burnt his finger and put it in his mouth. That was how he got the Tooth of Knowledge. He touched the Tooth of Knowledge and discovered that this was the man who murdered his father and he killed him.

He discovered where his father's sword and dog were. When the dog, Bran, saw the sword, he rose. Fionn then set off into the mountains.

Item Subject/Person

Fionn

Recording Location

County - Argyllshire

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain: Bha sibh ag ràdha gun robh e... 's ann ag iasgach a bha e, cha robh e ach òg, còmhla ri...?

Peggy MacDonald: Bha, cha robh e ach òg, còmhla ri antaidh, agus dè chunnaic e ach Sasannach a bha seo ag iasgach, agus chaidh e a-null far an robh e. Agus cha robh e a' faighinn iasg gus an tuirt Fionn:

"Cuir a-mach air mo luck-sa i," ars esan.

Rinn e sin 's fhuair e breac uamhraidh brèagha.

"Ò," ars esan, "cha b' ann dhut am fear sa idir ach bheir mi dhut an ath fhear."

Agus chuir e a-mach an seo a-rithist e, agus seo am breac bu bhrèagha a bh' ann. Agus thug e dha am breac a bha sin. Agus:

"Seo," ars esan, "ma-tà," ars esan, "thalla agus cuir teine ris an sin agus," ars esan "bruich e. Agus ma bheir thu ball-losgaidh air," ars esan, "bidh do bheatha agam."

Agus dh'fhalbh Fionn 's chuir e suas teine 's [?thòisich e air cur] a' bhreac air. Agus bha am breac ann agus dh'èirich balg, fhios agaibh, air a' bhreac, agus dh'fhalbh Fionn agus chuir e òrdag mar seo air, ga chumail sìos, agus loisg e i 's chuir e na bheul i. Agus sin nuair a fhuair Fionn an fhiosachd. Chuir e a mheur fo dheud-fios, agus fhuair e fiosachd gur e siud am fear a mharbh athair.

Agus co-dhiù, ghabh e sìos agus fhuair e cothrom co-dhiù, 's chuir e a-mach air a' mhuir e, 's mharbh e e. Agus fhuair e fiosachd gun robh an claidheamh a bh' aig athair fon ùrlar a-staigh, agus cù air an robh Bran. Agus chaidh e dhachaigh agus thòisich e air cladhach an ùrlair, 's cha robh fhios aig an aunt dè bha e a' minigeadh. Ach co-dhiù thug e a-nuas an claidheamh, agus chan eil fhios dè na bh' air de mheirg.

Agus nuair a chunnaic... nuair a chunnaic an cù, fhios agad, an claidheamh – dè sin an t-ainm a bh' air... Bran; Bran a bh' air a' chù. Chrath e [?peice] luatha dheth fhèin agus sheas e. Agus an seo, dh'fheumadh e, fhios agaibh, Mac an Luinn ùrachadh. Fhuair e sin gur e fear a chladhaich Cill Lìobhann a dh'fheumadh... a dh'fheumadh an claidheamh ùrachadh. 'S e sin, seòrsa de sìobhaire bh' ann, agus sin nuair a dh'fhalbh e, agus bha e fhèin... sin nuair a chaidh e na mhonadh. Chunnaic e fhèin...