Fiosrachadh mun Ghruagaich 's mun Bhrùnaidh.
Date 19 September 1958
Track ID 38847
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.80.B7

Original Tape ID

SA1958.080

Summary

Information about the Gruagach and the Brownie.

There were place names such as Leac na Gruagaich. The Gruagach was a woman. If one left the band off the spinning-wheel she might be heard using it during the night, but there would be no sign of that in the morning. They don't exist today [1958].

There was a Brownie in Luing. People left milk out for it.

Recording Location

County - Argyllshire

Item Location

County - Argyllshire

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain (CM): Sin rud eile a bha mi a' dol a dh'fhaighneachd dhuibh, nuair a bha sibhse òg an Uibhist, an robh rud aca ris an canadh iad a' Mhaighdeann-bhuana? Nuair a bhiodh iad a' buain as t-fhoghar, gum biodh a' mhaighdeann aca... sguab, a' toir dhachaigh sguab.

Peggy MacDonald (PM): Bhitheadh.

CM: Tha fhios gun do rinn sibh fhèin e.

PM: Ò, Dhia, cha chreid mi... Bhiodh iad a' dèanamh gruagach a-mach air a... Ò, bha mòran a ghnothaichean ann an uair sin nach eil an-diugh ann. Seall sibh shuas an sineach, tha Rubha na Gruagaich ann, shuas ann an Cromachaidh. Uill, ann an Tiridhe aig a' [?Bhàillidh], bha Rubha na Gruagaich ann, agus aig taigh m' uncail ann an Togh Mòr bha Leac na Gruagaich ann.

CM: Agus dè... carson... dè bha seo a' ciallachadh?

PM: 'S e boireannach a bh' ann, anns a' Ghruagaich, ach cò às a bha i a' tighinn chan eil fhios aig duine. Agus nam fàgadh tu a' chuibheall, tha fhios agad, gun am bann a bhith oirre, dh'fhaodadh gun cluinneadh tu i a' tighinn a-staigh 's a' tòiseachadh air 'Rull, hurly, hurly', 's nuair a dh'èireadh tu cha robh i ach mar a bha i roimhe. Ach, chan eil a leithid sin an-diugh ann.

CM: 'S am biodh iad a' toirt... an robh sìon dhi? Am biodh iad a' fàgail dad air a son?

PM: Cha robh, cha robh. Ach chuala mi ann an Luinn, 's e... c' ainm... 's e sìobhaire a bh' ann, 's e Brùnaidh a theireadh iad ris. Uill, bha iad a' fàgail... bha iad a' fàgail bainne air a shon, 's bha am Brùnaidh a' tighinn 's ag òl a' bhainne. Co-dhiù tha sin fìor no breugach. Tha teansa gur e fìor a bh' ann.