Cailleach os-nàdarrach a mharbh boireannach agus a chaidh an...
Date 29 September 1958
Track ID 39542
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.84.A12

Original Tape ID

SA1958.084

Summary

Supernatural hag murders a woman and turns into a horse.

A sick old woman came to where other women were tending animals. They put her in their own bed. During the night one of the women noticed blood. She drew a circle round herself with a cross in the middle. The hag asked her to come out, but she refused. The hag turned into a horse and disappeared when the moorcock crew. The other woman's throat had been cut.

Recording Location

County - Argyllshire

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Calum MacIllEathain (CM): Cà robh iad?

Peggy MacDonald (PM): Bha iad air buailidh.

CM: Air buailidh, seadh.

PM: Seadh, agus bha iad a' saodachadh nam beothaichean, fhios a'd, 's bha iad a' cur a-staigh na laoigh dhan chotan. Agus co-dhiù, thàinig an sin cailleach, agus ò, bha i uamhraidh bochd, agus dh'fhalbh iad - cha robh aca ach an aon leaba - 's chuir iad aig an casan na cadal i. Chaidil tè dhiubh còmhla rithe 's bha tè eile aig a casan.

Ach dhùisg an tè a bh' aig an casan, agus dh'fhairich i plodadh air choreigin agus sheall i. 'S dè chunnaic i ach fuil. Agus dh'èirich i agus rinn i a-mach cho fad 's a bh' aice, agus dh'fhalbh i sin. Bha an t-eagal oirre gun tigeadh ise às a dèidh agus chuala i gun do rinn i circle mun cuairt oirre fhèin, agus chuir i crois na mheadhan. Agus chunnaic i i siud a' tighinn. Agus dh'iarr i oirre tighinn a-mach às an siud 's thuirt ise nach tigeadh. Agus:

"Thig," ars ise, "a-mach às an sin."

"Cha tig," ars an tè eile. "Chan eil mi a' dol a thighinn a-mach às an sin idir," ars ise.

Agus bha i ann an sineach, agus thòisich an tè a bha... chaidh i ann an riochd eich agus dh'iarr i oirre tighinn a-mach. Cha tigeadh, gus an do ghairm an coileach, na circe-fraoich, 's ann a dh'fhalbh i. 'S thug i an uair sin a h-aghaidh air a' bhaile, agus thàinig iad sin far an robh i, agus bha an tè a dh'fhàg i aig an leabaidh air a sgòrnan a ghearradh. Agus cha robh sin ach na daoine a thogail a-mach agus a tiodhlacadh.

Chuala mi i sin aca. 'S bha dealbh na h-àireadh ann, a bheil fhios agaibh, 's na soithichean a-mach 's a h-uile nì. Bha.