Till an Crodh a Dhòmhnaill
Fieldworkers
Date March 1965
Track ID 43816
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1965.157.A1a; A1b

Original Tape ID

SA1965.157

Summary

The contributor tells how Ailean nan Creach [Allan of the Raids] went stealing cattle on the lands of Mac Raghnaill na Ceapaich [MacDonald of Keppoch] and how they got Donald MacDonald of Keppoch to stop him.

In the song, Donald is told that if he returns the stolen cattle he will get a wife.

Item Notes

Four quatrains sung.

Item Subject/Person

Mac Raghnaill na Ceapaich

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Seumas Ros (SR): Dè an t-òran a bha siud mu Mhac Raghnaill na Ceapaich? Dè an naidheachd a bh' agaibh mu dheidhinn?

Alasdair Boyd (AB): Bha, uill, chuala mise an naidheachd sin aig fear a bha teann rinn, a bha goirid dhan taigh againn, Niall mac 'ic Iain. Uill, Niall Johnston a chanamaid-ne ris. Bha mòran de sheann òrain aige. Agus bha e ag innse dhòmhsa gun robh Ailean nan Creach a' togail creiche, agus gun do chuir iad a dh'iarraidh Dòmhnall mac Raghnaill na Ceapaich airson stad a chur air Ailean nan Creach, agus a rèir mar a bha san stòiridh aigesan, 's e seo am port a chuir am pìobaire aig Dòmhnall mac Raghnaill na Ceapaich air a' phìob, Till an crodh Dhòmhnaill. Sin mar a chuala mise e.

SR: Siuthadaibh ma-thà, gabhaibh am port.

AB:

Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean ghaolach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean bhòidheach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean ghaolach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean bhòidheach

Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean leadanach
Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean bhòidheach
Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean leadanach
Till an crodh, till an crodh
Till an crodh Dhòmhnaill

Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean ghaolach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean bhòidheach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean ghaolach
Till an crodh laochain
'S gheibh thu bhean bhòidheach

Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean leadanach
Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean bhòidheach
Till an crodh beadarrach
'S gheibh thu bhean leadanach
Till an crodh, till an crodh
Till an crodh Dhòmhnaill