Duan na Muilidheartaich agus Duan na Ceàrdaich.
Date March 1953
Track ID 4473
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.48.3

Original Tape ID

SA1953.048

Summary

Duan na Muilidheartaich and Duan na Ceàrdaich.

Mrs MacDonald gives information about Duan na Muilidheartaich and Duan na Ceàrdaich. She tells how the King of Lochlann sent the monster sea-hag called the Muilidheartach to Ireland. The monster was killed by Fionn MacCumhail and his warriors. Fionn's sword 'Mac an Luinn' lost its power, and Fionn and his men had to go to the fairy smithy to get it re-tempered. It had to be re-tempered in the blood of a live, innocent person. The smith was waiting, but did not know that his mother had been summoned, and he killed her with the sword.

Item Notes

See:
'Folksongs and Folklore of South Uist' (M. F. Shaw) p. 29
'Leabhar na Fèinne' (J. F. Campbell) p. 59 and p. 65
'Stories from South Uist' (MacLellan/Campbell) p. 14

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Ceit Dhòmhnallach: Dè ach chuir... chuir... chuir Rìgh Lochlainn a-nall, fhios agaibh, bèist, 's e a' Mhuilidheartach a bh' oirre, 's bha duan eile air leth dhi sin, 's dha mac. Chuireadh a-nall a dh'Èirinn i, fhios agaibh. Agus tha e coltach gur e an claidheamh aig Fionn a bha ga marbhadh, còmh' ris a' chòrr dhen Fhinn nuair a thionndaidh iad oirre uile. Agus cha ghabhadh an claidheamh obrachadh tuilleadh gus an rachadh e ann am fuil duine beò, neoichiontach. Agus an dòigh anns an do rinneadh Duan na Ceàrdach, nuair a chruinnich na sìthichean 's a chaidh iad gu ceàrdach Chlann 'ic an Lìobhainn, thuirt cuideigin ri màthair a' ghobha gun robh an gobha ga h-iarraidh, 's thàinig ise a-staigh. 'S cha robh an gobha ach a' feitheamh leis a' chlaidheamh ann 's teallach, fhios agaibh. 'S bha dùil aige gur e cuideigin eile a bh' ann 's chuir e an clobha na mhàthair... seadh, an claidheamh. Chuir e an claidheamh na mhàthair. Sin an dòigh anns an tug iad an draodhachd dheth.

Sin mar a bha e air innse, ge brith an e an fhìrinn a th' ann, cò aige tha brath.