Tha Mi Sgìth a' Siubhal Beinne
Date March 1953
Track ID 4514
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.48.8

Original Tape ID

SA1953.048

Summary

In this waulking song, a girl longs for her lover's kiss. She sees a boat in full sail approaching. Her lover, a MacLeod, will be at the helm. The next section of the song is addressed to "Young Donald, son of Rory". The girl says, "I saw you yesterday, going to get the blessing of your family, on the eve of your betrothal. You passed me yesterday, and treated me with disdain." The girl expects, however, that one day she will be as happy as he is.

Item Notes

Twelve couplets sung.

See:
'Òrain Luaidh Màiri Nighean Alasdair' (K. C. Craig) p. 114
'Hebridean Folksongs' vol. 1 (Campbell/Collinson) p. 106

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

('S) Hù hoireann ò rò hi rì iu
Hì iùraibh ò rò hug èile
Hù hoireann ò rò hi rì iu

Tha mi sgìth a' siubhal beinne
Ri latha soilleir geal grèine.

Orm fhìn tha sgrìob na pòige
'S chan eil sòlas orm ma deidhinn.

O nach fhaighinn pòg mo leannain
Ge b' e àit' a bheil e ag èirigh.

Chì mi 'm bàta seach an rubha
'S i na siubhal fo làn-èideadh.

'S bidh i 'n tìr 'ic Nìll fo latha
Fir ga gabhail anns an lèintean.

B' àirde chluinnte fuaim a cupla
'S am muir gucagach ag èirigh.

'S a bha stiùir an làimh mo leannain
Chan eil cùram orm ma deidhinn.

On tha stiùir an làimh an Leòdaich
Ge b' e cal' an toir iad fhèin i.

Hù hoireann ò rò hi rì iu
Hì iùraibh ò rò hug èile
Hù hoireann ò rò hi rì iu
Hì iùraibh ò rò hug èile
Hù hoireann ò rò hi rì iu

Ach a Dhòmhnaill Òig 'ic Ruairidh
Chunnaic mi dol suas an-dè thu.

Dol a dh'iarraidh toil do chàirdean
'S tu màireach a' dol a rèiteach.

Chaidh thu seachad orm gu h-uallach
Bha thu cho suarach mum dheidhinn.

Tha mi 'n dùil gum faicear fhathast
Cheart cho aighearach riut fhèin mi.