Bha aig bean Fhinn ri taghadh cò na daoine bhiodh rin cur fa...
Date January 1960
Track ID 45446
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1960.030.A3

Original Tape ID

SA1960.030

Summary

Fionn's wife had to choose which men to throw overboard; otherwise they would all be drowned.

Fionn, his wife and father-in-law, Dubhan, were out in a boat. There were thirty men on board with them. Fifteen of them belonged to Fionn and fifteen to Dubhan. When bad weather came some of the men had to be thrown overboard, or they would all be drowned. Fionn's wife was asked to choose who to throw overboard. She made up a rhyme. Her father and all his men were thrown overboard.

The contributor heard this story from Alasdair Mòr.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Transcription

Aonghas MacIllFhialain (AM): Bha Fionn, bha e pòsta aig nighean Dhubhain, 's e a chanadh iad ris. Agus bha iad ann am bàta, deichnear air fhichead. Còig duine deug a chuideachd Dhubhain agus còig duine deug a chuideachd Fhinn. Agus bha a' bhean aig Fionn còmhla riutha.

Agus cha robh am bàta ach beag, 's thàinig droch latha orra, agus gum feumte roinn dhe na bh' innte a dhaoine a chur a-mach, no gum biodh iad... gun caillte air fad iad.

Agus 's e an lagh a rinn Fionn, on is e nighean Dhubhain a bha pòsta aige, agus gur e cuideachd a bha còmhla ris, còig duine deug dhiubh, gum fàgadh iad aicese e. Gin sam bith a dh'iarradh i a chur a-mach, gun rachadh iad a-mach.

Uill, dh'iarr ise orra an uair sin suidhe mun cuairt ann an ring, agus a h-uile fear air an tigeadh a naoi, gach naoidheamh fear, ga chunntais mun cuairt, gur e sin an duine a rachadh a-mach. Agus rinn i rann nuair a bha i gan cur nan suidhe. Agus thuirt i:

"Suidhibh air thùs," ars ise, "ceathrar o Fhionn
Le còig fhir dhubha nan dàil
A ghnàth-mhuinntir Dhubhain
Dithis o Mhac Cumhail a-nuadh
'S fear o Dhubhan nan each ruadha
Triùir on Fhinn as àille dreach
'S fear o Dhubhan tiùrr a-mach," ars ise.

"Cha suidh Fionn anns a' bhrugh bhàn
Gun dithis dhubha air a làimh chlì
'S dithis eile nam fochair sin
A mhuinntir Fhinn à Èirinn
Le dithis dhubha 's Dubhan dil," - b' e sin a h-athair -
"'S aon fhear fionn nam fochair sin
Dà laoch dhubha nan dèidh
'S dithis o Fhionn 's fear o Dhubhan."

Thòisicheadh air an cur a-mach, gan cunntais mun cuairt. Chuir i a-mach a h-uile duine a chuideachd a h-athar. 'S e a h-athair am fear mu dheireadh a chuir i a-mach. Bha a naoi a' tighinn air a... air fear a mhuinntir Dhubhain a h-uile turas. Gus an do chuir i a-mach a h-athair air an fhear bho dheireadh.

Calum MacIllEathain (CM): 'S ann... cò... aig Alasdair Mòr a bhiodh sin?

AM: 'S ann. 'S ann.

CM: Aig Alasdair Mòr. Ò seadh, dìreach. Tha sin math. Tha sin math. Sin agaibh e a-nist.