Tha am fiosraiche ag innse mu na sgeulachdan as fheàrr leis.
Date 1969
Track ID 49542
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1969.106.A1+B1

Original Tape ID

SA1969.106

Summary

The contributor talks about his favourite stories.

Item Subject/Person

Johnson, Dòmhnall Alasdair

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Aonghas Iain Dòmhnallach (AI): Agus dè a-nist dhe na h-uile... dhen a' chuid sgeulachdan a th' agaibh, dè an tè as fheàrr leibh, dhen a h-uile... a bheil tè sam bith ann as fheàrr leibh seach tè eile?

Dòmhnall Alasdair Johnson (DA): Ò chan eil fhios a'm. Chan eil fhios a'm. Uill, 's toigh leam sgeulachd an Tuairisgeil Mhòir a tha siudach.

AI: Seadh.

DA: Seadh. Ò bha. Tha sgeulachd no dhà eile ann cuideachd a tha glè mhath. Tha tè Iain mhic an Iasgair a tha sin, tha i glè laghach cuideachd.

AI: Gheibh sinn i sin, 's dòcha. Ò tha siud math.