Bhàsaich Rìgh Alasdair II le teasachd anns an Òban agus tha...
Date 22 November 1953
Track ID 51438
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1953.255.A10

Original Tape ID

SA1953.255

Summary

King Alexander II died of a fever in Oban and he is buried in Kerrera.

Item Subject/Person

King Alexander II

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Kilmallie

Language

Gaelic

Genre

Information

Collection

SoSS

Transcription

Iain MacDhòmhnaill (IM): 'S e rìgh cho math 's a bh' againn, tha fhios agaibh.

Calum MacIllEathain (CM): An treas Alasdair.

IM: An treas Alasdair, 's chaidh e thar na creig ann am... ann am Fife thall. Agus bha athair a' tighinn air turas sònraichte air choreigin don dùthaich agus bhuail teasach glè throm e agus chaochail e anns an Òban. Agus tha e air a thiodhlacadh thall ann an Cearrara, Alasdair a Dhà.