Search

Biorachan Beag agus Biorachan Mòr a' cruinneachadh chnothan....

Date June 1960
Track ID 55259
Part 1

Track Information

Original Track ID

SA1960.107.B6

Original Tape ID

SA1960.107

Summary

Biorachan Beag and Biorachan Mòr collecting nuts.

A story about Biorachan Beag and Biorachan Mòr, who were collecting nuts. Biorachan Beag was eating the nuts, so Biorachan Mòr went to get a stick to beat him with. By the time he returned, Biorachan Beag had eaten all the nuts.

Item Subject/Person

Biorachan Mòr; Biorachan Beag

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Barra

Island - Vatersay

Language

Gaelic

Genre

Story

Collection

SoSS

Classification

AT2030

Transcription

Nan NicFhionghain: Biorachan Beag 's Biorachan Mòr, chaidh iad latha a bhuain chnò, 's mar a bhuaineadh Biorachan Mòr dh'itheadh Biorachan Beag. Dh'fhalbh Biorachan Mòr an seo a dh'iarraidh slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan dhe na cnothan. Nuair a ràinig e an t-slat, thuirt an t-slat:

"Chan fhaigh thu mise," ars ise, "gus am faigh thu tuagh a bhuaineas mi."

Agus co-dhiù, dh'fhaighneachd i... dh'fhaighneachd i dheth an toiseach dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars ise, "gus am faigh thu tuagh a bhuaineas mi."

Dh'fhalbh e sin a dh'ionnsaigh na tuaighe. Dh'fhaighneachd an tuagh dheth dè a bha e ag iarraidh.

"Tha mi ag iarraidh," ars esan, "tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan dhe na cnothan."

"Chan fhaigh thu mise," ars... ars ise, an tuagh, ars ise, "gus am faigh thu clach," ars i fhèin, "a bheileas mi."

Dh'fhalbh i a dh'ionnsaigh na cloiche, 's dh'fhaighneachd e dhen chloich dè... dh'fhaighneachd a' chlach dha dè a bha e ag iarraidh.

"Tha mi ag iarraidh," ars esan, "clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan dhe na cnothan."

"Chan fhaigh thu mise," ars... ars ise, a' chlach, "gus am faigh thu uisge a fhliuchas mi."

Co-dhiù, dh'fhalbh e seo a dh'ionnsaigh an uisge, 's dh'fhaighneachd an t-uisge dha dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh uisge a fhliuchas clach, clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars esan, an t-uisge, "gus am faigh thu cuman a thàirneas mi."

Dh'fhalbh e a dh'ionnsaigh a' chumain, 's dh'fhaighneachd an cuman dheth dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh cuman a thàirneas uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars esan, an cuman, "gus am faigh thu saor a chàireas mi."

Dh'fhalbh e co-dhiù a dh'ionnsaigh an t-saoir, 's dh'fhaighneachd an saor dha dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh saor a chàireadh cuman, cuman a thàirneas uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a bheileas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Biorachan Beag mun ith e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars esan, an saor, "gus am faigh thu ìm a dh'itheas mi."

Co-dhiù, dh'fhalbh e a dh'ionnsaigh an ime, 's dh'fhaighneachd an t-ìm dha dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh ìm a gheibheadh saor, saor a chàireadh cuman, cuman a thàirneadh uisge, uisge a fhliuchadh clach, clach a bheileadh tuagh, tuagh a bhuaineadh slat, slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars esan, an t-ìm, "gus am faigh thu luch a sgrìobas mi."

Dh'fhalbh e sin a dh'ionnsaigh na luch. Dh'fhaighneachd an luch dheth dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt e gun robh e ag iarraidh luch a sgrìobadh ìm, ìm a gheibheadh saor, saor a chàireadh cuman, cuman a thàirneadh uisge, uisge a fhliuchadh clach, clach a bheileadh tuagh, tuagh a bhuaineadh slat, slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan dhe na cnothan.

"Chan fhaigh thu mise," ars an luch, "gus am faigh thu cat a ruitheas mi."

Dh'fhalbh e a dh'ionnsaigh a' chait, 's dh'fhaighneachd e dhan chat dè a bha e ag iarraidh, 's... dh'fhaighneachd an cat dheth dè a bha e ag iarraidh, 's thuirt... thuirt esan gun robh e ag iarraidh cat a ruitheadh luch, luch a sgrìobadh ìm, ìm a gheibheadh saor, saor a chàireadh cuman, cuman a thàirneadh uisge, uisge a fhliuchadh clach, clach a bheileadh tuagh, tuagh a bhuaineadh slat, slat a ghabhadh air Biorachan Beag mun itheadh e ach beagan dhe na cnothan.

'S mun d' fhuair e na bha sin, bha Biorachan Beag gu sgapadh leis na dh'ith e dhe na cnothan.

Source Type

Reel to reel

Audio Quality

Good