Tobhta an t-Seann Taigh
Date
Track ID 55325
Part 1 Loading...

Track Information

Original Tape ID

FailteAirABhaile 08.02.1988

Summary

The composer was inspired to compose this song of nostalgia upon seeing the ruins of her mother's old home. The song looks back to days gone by and the kind of life they had in the old home.

Item Notes

Composed by the contributor's mother, Joanna MacSween.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Harris

Island - Harris

Village/Place - Scarista

Item Location

County - Inverness-shire

Parish - Harris

Island - Harris

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

BBC

Transcription

'S e tobht' an t-seann taigh a ghluais mo sgeul,
Thug orm an rann seo a chur an cèill;
Bhon bha e nam gheall a dhol oirre shealltainn,
Theann mi nall rithe ceum air cheum.

'S bha aon àite nam chuimhne riamh,
A bhiodh mo mhàthair a ghnàth a' dìon.
Saoil leam gun d' dh'fhàg iad an iomall làraich,
Far am biodh a' chàrd aic' 's a' chuibheall-shnìomh'.

Le cridhe cràidhteach gun d' dh'fhàg mi i,
'S mi caoidh nan làithean bha mi na lùib.
Fhad 's bhios mi 'n làthair le ciall is tàlant,
Bidh Tobht' a' Gheàrraidh gu bràth nam chuimhn'.