Giullan Geal Thu
Fieldworkers
Date November 1964
Track ID 72297
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1964.80.B9

Original Tape ID

SA1964.080

Summary

This love song praises the 'giullan geal' (the pure young man) who would ascend the peaks with his hound. The song praises the man for his nobility.

Item Notes

Three verses with refrain.

Recording Location

County - Midlothian

Parish - Edinburgh

Village/Place - Edinburgh

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Giullan geal thu
Geal thu, geal thu
Giullan geal thu
Teann rium a-nall.

Mionam 's mo rùn
Dhìreadh tu 'n stuc
Gill' air do chùl
'S cù aig' air sreang.

Giullan geal thu
Geal thu, geal thu
Giullan geal thu
Teann rium a-nall.

Mionam 's mo ghràdh
Dhìreadh tu 'n àird
'S cinnteach do làmh
'M Blàbheinn ud thall.

Giullan geal thu
Geal thu, geal thu
Giullan geal thu
Teann rium a-nall.

Mionam 's mo chiall
An t-Ailpeineach ciar
Bogh' ort is sgiath
Fiadhach nam beann.

Giullan geal thu
Geal thu, geal thu
Giullan geal thu
Teann rium a-nall.