Bheir Mi Òro Bha Hò
Fieldworkers
Date 19 December 1958
Track ID 88085
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1958.164.A4

Original Tape ID

SA1958.164

Summary

In this song a man declares his love for his sweetheart and hopes that he will be able to marry her one day.

Item Notes

The song is known as 'The Eriskay Love Lilt' in the Marjory Kennedy-Fraser Collection.

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Bheir mi ó robha hó.
Bheir mi ó robha hì.
Bheir mi ó èileadh ó.
Bidh mi brònach gad chaoidh.

A bhith siubhal na mòintich
A chòrdadh rium fhìn,
Dol a choimhead cruinneag bhòidheach
Tha còmhnaidh sna glinn.

'S mi nach iarradh leat stòr
Na do shòlas a-chaoidh,
Ach toil d' athair 's do mhàthair
A ghràidh a bhith leinn.

Ged nach eil sinn fhathast pòst'
Tha mi 'n dòchas gum bi,
'S fhad 's a mhaireas mo dhà dhòrn
Cha bhi lòn ort a dhìth.

Dhèanainn cur 's dhèanainn buain
Giùlan fuachd is droch shìd',
'S bheirinn às a' ghreabhal chruaidh
Dha mo luaidh teachd an tìr.