'S Moch an-Diugh a Rinn mi Èirigh
Date 30 January 1964
Track ID 88909
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

CannaTape.0062

Original Tape ID

CannaTape.0062

Summary

In this waulking song, a girl tells of her sadness, as she climbs the mountain. She sees some nobles coming. Her lover is not with them. He is described as being a hunter.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Village/Place - Stoneybridge

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

Canna

Transcription

'S moch an-diugh a rinn mi èirigh
Faill iù ill ó hó ro èile
Faill iù ill ó illinn is ó
Faill iù ill ó hó ro èile

Chan ann a ghleidheadh an fhochainn Chèitein
Cha b' ann a dh'uallach na sprèidhe
No dhèanamh coinneamh ri m' eudail
Dhìrich mi suas gual' an t-slèibhe
Shuidh mi aig tobar an fhuar-uisg'
Chìr mi mo cheann 's dh'fhàg mi ghruag ann
Sùil gun tug mi thar mo ghualainn
Chunnaic mi tighinn na h-uaislean
Dè ma bha, cha robh mo luaidh ann
Fear a' chinn duibh 's a' chòt' uaine
A dhìreadh leathad a' chruachain
Le ghunnachan air a' ghualainn