Chaidh Mi na Bheinn Hì Rì
Date January 1956
Track ID 89895
Part 1 Loading...

Track Information

Original Track ID

SA1956.25.B5

Original Tape ID

SA1956.025

Summary

The composer of this waulking song tells of climbing a mountain and seeing a big ship in the strait. The section which follows is addressed to a woman called Margaret. Her lover has been to market and will bring her presents. The composer goes on to speak of the man she would choose for herself. He would be a hunter.

Item Notes

See:
'Òrain Luaidh Màiri Nighean Alasdair (K. C. Craig ed., 1949) p. 22
'Hebridean Folksongs' vol. 1 (J. L. Campbell & F. Collinson eds., 1969) p. 126

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Chaidh mi na bheinn hì rì
ghabhail fradhairc hì rì
Chunnaic mi long ho ho hao o
mhòr san fhadhail o ho hì

Chunnaic mi long hì ri
mhòr san fhadhail hì rì
Sruth agus gaoth o ho hao o
'n iar na h-aghaidh o ho hì

Sruth agus gaoth hì rì
'n iar na h-aghaidh hì rì
Hì horò 's na hò ho hao o
hò ro nàillibh o ho hì

Cuim nach tugainn hì rì
greis air bànran hì rì
Treis air mire hò ho hao o
's air ceòl-gàire o ho hì

Treis air mire hì rì
's air ceòl-gàire hì rì
Sìor chur sìos air hò ho hao o
sìol nan àrmann o ho hì

Sìor chur sìos air hì rì
sìol nan àrmann hì rì
Torcall Donn hò ho hao o
's a chuid bhràithrean o ho hì

Torcall Donn hì rì
's a chuid bhràithrean hì rì
Hì horò 's na hò ho hao o
hòro nàillibh o ho hì

Rìgh gur buidhe hì rì
dhut a Mhairead hì rì
Dha do leannan hò ho hao o
an cois a' mhargaidh o ho hì

Dha do leannan hì rì
an cois a' mhargaidh hì rì
Nuair a thig e hò ho hao o
leat an fharraice o ho hì

Leat an fharraice hì rì
leat na preusants hì rì
Sgeinean beaga hò ho hao o
nan cùl-chairgeach o ho hì

Sgeinean beaga hì rì
nan cùl-chairgeach hì rì
Sporain dhonna hò ho hao o
nan iall almte o ho hì

Sporain dhonna hì rì
nan iall almte hì rì
Rìgh gur buidhe hò ho hao o
dhan òg-ghreannmhor o ho hì

Rìgh gur buidhe hì rì
dhan òg-ghreannmhor o ho hì
G' eil MacCoinnich hò ho hao o
fhèin an geall ort o ho hì

G' eil MacCoinnich hì rì
fhèin an geall ort hì rì
Hì horò 's na hò ho hao o
hòro nàillibh o ho hì

Gun tug mise hì rì
bòid a chùmainn hì rì
Bòid am-bliadhna hò ho hao o
bòid an-uiridh o ho hì

Bòid am-bliadhna hì rì
bòid an-uiridh hì rì
Nach taobhainn fear hò ho hao o
bhreacain urad o ho hì

Nach taobhainn fear hì rì
bhreacain urad hì rì
Chromadh a cheann hò ho hao o
sìos na chuilid

Chromadh a cheann hì rì
sìos na chuilid hì rì
Chuireadh a làmh hò ho hao o
sa chlàr-fhuine o ho hì

Chuireadh a làmh hì rì
sa chlàr-fhuine hì rì
B' annsa sealgair hò ho hao o
falbh le ghunna o ho hì

B' annsa sealgair hì rì
falbh le ghunna hì rì
Leagadh an damh hò ho hao o
donn air uilinn o ho hì

Leagadh an damh hì rì
donn air uilinn hì rì
'S an ròn liath thig hò ho hao o
bheul na tuinne o ho hì

'S an ròn liath thig hì rì
bheul na tuinne hì rì
Gun tug mise hò ho hao o
bòid a gheallainn o ho hì

Gun tug mise hì rì
bòid a gheallainn hì rì
Nach taobhainn fear hò ho hao o
uaghail, àghail o ho hì

Nach taobhainn fear hì rì
uaghail, àghail hì rì
Hì horò 's na hò ho hao o
hòro nàillibh o ho hì