Tha Caolas Eadar Mi 's Iain

Date 1985
Track ID 91644
Part 1 Loading...

Track Information

Original Tape ID

MOD 1985 GR00302 Reel 4

Summary

A waulking song about a secret lover.

Item Notes

Recorded at the Royal National Mòd.

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - Kilmallie

Village/Place - Lochaber

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

BBC

Transcription

Tha caolas eadar mi 's Iain.
Hao ri hiù ó hao ri e hó
Tha caolas eadar mi 's Iain.
O hao ri rì hì horó
Na hì horann ó hao ri e hó

Cha chaol a th' ann ach cuan domhain.
'S truagh nach tràghadh e ro latha.
'S nach biodh ann ach loch no abhainn.
Feuch am faighinn-sa dhol tarsainn.
Far a bheil mo leannan falaicht'.
Mullach beinne guirme, caise.
Gun duine beò bhith nar faisge.
Thèid sinn a-nist far bheil m' athair.
'S na bheil beò de shliochd mo sheanar.
'S innsidh sinn dhaibh mar a thachair.
Tha sinn a-nist mar is math leinn.
Air ar pòsadh aig an altair.