Sealgair a' Choilich Bhuidhe

Track Information

Original Track ID

SA1967.82.3

Original Tape ID

SA1967.082

Summary

This is a fairy lament. A man went to meet his fairy sweetheart every day until his family became suspicious. Two brothers followed him one day, and shot him with an arrow when the fairy woman left him. The fairy woman made this song when she found the body.

Item Notes

See:
'Scottish Tradition' Series 4: Calum and Annie Johnston (The School of Scottish Studies) p. 36

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

SoSS

Transcription

Gura mise tha gu dubhach
Hao rì na hurabhi hiù o
Mu shealgair a' choilich bhuidhe
Hoireann is hurabhi hó hò
Hoireann is hurabhi hó hi rì o
Hoireann is hurabhi hó hò

Chuala mi do ghlaodh sa bhruthach
Hao rì na hurabhi hiù o
Ach ma chuala cha d' chuir umhail
Hoireann is hurabhi hó hò
Hoireann is hurabhi hó hi rì o
Hoireann is hurabhi hó hò

Mìle mallachd air na bràithrean
Hao rì na hurabhi hiù o
Dh'fhàg iad air mo bheulaibh sgàthan
Hoireann is hurabhi hó hò
Hoireann is hurabhi hó hi rì o
Hoireann is hurabhi hó hò

Fuil do chuim, do bheul, 's do bhràghaid
Hao rì na hurabhi hiù o
'S tu nad shìneadh air na blàraibh
Hoireann is hurabhi hó hò
Hoireann is hurabhi hó hi rì o
Hoireann is hurabhi hó hò