O Hò Ro Eileanaich
Contributors
Date 05 December 1963
Track ID 97234
Part 1 Loading...

Track Information

Original Tape ID

CannaTape.0047

Summary

This is part of a song composed to the young MacLean of Lochbuie. If he has been drowned she will be without support.

Item Notes

See:
'An t-Òranaiche' (Gilleasbaig Mac na Ceàrdadh ed., 1879) p. 511

Recording Location

County - Inverness-shire

Parish - South Uist

Island - South Uist

Village/Place - Lochboisdale

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

Canna

Transcription

O ró ho eileanaich
Na chall èile ó ho ró

Cò chì mi dol seachad
Air an each 's e na leum?

Chall ùillirinn ì
Chall ùillirinn ó

Tighearn' òg Locha Buidhe
'S a bhuidheann na dhèidh.

O ró ho eileanaich
Na chall èile ó ho ró

Tighearn' òg Locha Buidhe
'S a bhuidheann na dhèidh.

Chall ùillirinn ì
Chall ùillirinn ó

'S ma chaidh do mhilleadh
Air an linnidh b' e 'm beud.

O ró ho eileanaich
Na chall èile ó ho ró

'S ma chaidh do mhilleadh
Air an linnidh b' e 'm beud.

Chall ùillirinn ì
Chall ùillirinn ó

'S ma chaidh do bhàthadh
Bu tu snàmhaiche treun.

O ró ho eileanaich
Na chall èile ó ho ró

'S ma chaidh do bhàthadh
Bu tu snàmhaiche treun.

Chall ùillirinn ì
Chall ùillirinn ó

Tha do leanabh nam achlais
'S e gun tacsa fon ghrèin.

O ró ho eileanaich
Na chall èile ó ho ró