A Chatrìona Òg
Contributors
Date 1996
Track ID 98275
Part 1 Loading...

Track Information

Original Tape ID

MOD 1996 005

Summary

In this song the author says that he is desolate because the beautiful girl he loved has died. She was killed by his gun. His mother sent him down to the water to hunt for a duck but he didn't know that his darling was there, and he shot her by accident.

Item Notes

Recorded at the Royal National Mòd.

Recording Location

County - Perthshire

Parish - Blairgowrie

Village/Place - Blairgowrie

Language

Gaelic

Genre

Song

Collection

BBC

Transcription

A Chatrìon' Òg 's tu rinn mo leòn
'S tu dh'fhàg fo bhròn 's fo mhulad mi.
Mi 'n-diugh 's an-dè air cnoc leam fhèin
A' sileadh dheur 's mi turraman.

Mi 'n-diugh 's an-dè air cnoc leam fhèin
A' sileadh dheur 's mi turraman.
O 's i mo mhàthair rinn an call
Nuair chuir i shealg na tunnaig mi.

O 's i mo mhàthair rinn an call
Nuair chuir i shealg na tunnaig mi.
Nuair ràinig mi an linne chaol
'S ann bha mo ghaol a' sruladh innt'.

Nuair ràinig mi an linne chaol
'S ann bha mo ghaol a' sruladh innt'.
'S e 'n gunna caol a rinn mo leòn
Cha tèid e òirleach tuilleadh leam.

'S e 'n gunna caol a rinn mo leòn
Cha tèid e òirleach tuilleadh leam.
'S a thè rinn dhòmhs' an lèine chaol
Cha dèan thu ghaoil gin tuilleadh dhomh.

'S a thè rinn dhòmhs' an lèine chaol
Cha dèan thu ghaoil gin tuilleadh dhomh.
Ged thèid mi suas don bhail' ud shuas
Cha bhi mo chuairt ach diombuan ann.

Ged thèid mi suas don bhail' ud shuas
Cha bhi mo chuairt ach diombuan ann.
'S ged thèid mi sìos don taigh ud shìos
Cha chuir Catrìona furan orm.