Search
Stuthan-taic is Foirmichean-cead

Stuthan-taic is Foirmichean-cead

Taic do thidsearan is sgoilearan

Tha stuthan-taic ri fhaighinn airson fear no dhà de na seiseanan-trèanaidh. Tha cuideachd foirmichean-cead, stiùireadh Dropbox UHI gus na h-agallamah a chur gu Tobar an Dualchais, agus Aonta is Poileasaidh Prìobhaideachd Tobar an Dualchais airson a' phròiseict ri fhaotainn air an duilleig seo.

Seisean 2:

Liosta de Thùsan Rannsachaidh

Seisean 4:

Fiosrachadh Feumail: Obair Camara

Foimichean-cead is Poileasaidhean Prìobhaideachd Tobar an Dualchais

Foirm-cead do Phàrantan

Foirm-cead do dh'Fhiosraichean

Poileasaidh Prìobhaideachd Tobar an Dualchais

Aonta eadar Tobar an Dualchais agus na Sgoiltean

Stiùireadh a thaobh Dropbox UHI

Stiùireadh Dropbox UHI