Search
Seinnibh Còmhla Rinn

Seinnibh Còmhla Rinn

Tha mòran de dh’òrain bheaga is rannan air làrach-lìn Tobar an Dualchais. Tha sinn air fichead a thaghadh a tha freagarrach do chloinn òig suas gu Clas 3 aig ìre bhun-sgoil. Cluinnidh sibh na h-òrain air an gabhail le clann an latha an-diugh an toiseach agus an uair sin air an gabhail le daoine a chaidh a chlàradh anns na 1950an is na 1960an. Thug Bòrd na Gàidhlig seachad taic-airgid mu choinneimh cosgaisean nan CDan agus tha sinn fada an comain.

Chì sibh gu bheil PDF le faclan nan òran air fad cuideachd ri fhaotainn aig bonn gach òran.

Clàr 1

Tobar, Tobar, sìolaidh

Read More
Clàr 2

Huis Huis air an Each

Read More
Clàr 3

Mo bhò dhubh mhòr

Read More
Clàr 4

Cò gu leigeadh na gamhna a dheoghal?

Read More
Clàr 5

Crodh an Tàilleir

Read More
Clàr 6

An cluinn, an cluinn, an cluinn thu Iain

Read More