Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Chaidh na stuthan-taic seo a chruthachadh do dh’fhileantaich san àrd-sgoil. Chaidh 25 clàraidhean a thaghadh le taic bho thidsearan agus chaidh stuthan taic a dhèanamh dhaibh. Tha an clàradh tùsail agus tàr-sgrìobhadh ann airson a h-uile clàradh, agus tha bhidiothan an cois 10 dhiubh.

Tha na clàraidhean bho dhiofar sgìrean agus air diofar chuspairean, le pìosan-obrach do sgoilearan nan cois. Tha ceistean, freagairtean agus briathrachas ann airson a h-uile clàradh, agus cuideachd molaidhean a thaobh rudan cruthachail a b’ urrainn dha na sgoilearan a dhèanamh a tha ceangailte ris a’ chlàradh. Tha na clàraidhean seo làn de sgeulachdan agus fiosrachadh mu dheidhinn dòighean-beatha. A bharrachd air a bhith a’ toirt chothroman do sgoilearan a bhith ag èisteachd ri deagh Ghàidhlig ann an diofar dhualchainntean, tha beairteas de dh’fhiosrachadh ri fhaighinn air an làraich agus ’s e dòigh mhath a th’ ann airson sgilean rannsachaidh a thogail agus a leudachadh.

Tha sinn fada an comain Bòrd na Gàidhlig agus Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig airson an taic a thug iad dhuinn leis na leasanan.

Leasan 7 (le bhideo)

Sìthichean a’ goid leanabh

Read More
Leasan 8 (le bhideo)

Bàs Dhòmhnaill Dhuibh an Canaigh

Read More
Leasan 9

Mac ’ic Ailein agus nighean Mhic a’ Phì Cholbhasaigh

Read More
Leasan 10

Beathach mòr a thàinig gu bàta

Read More
Leasan 11 (le bhideo)

Oisean agus balach a' sealg

Read More
Leasan 12

Fear a’ lorg triùir nas amaidiche na e fhèin

Read More