Search
Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Leasanan do dh’Àrd-sgoiltean

Chaidh na stuthan-taic seo a chruthachadh do dh’fhileantaich san àrd-sgoil. Chaidh 25 clàraidhean a thaghadh le taic bho thidsearan agus chaidh stuthan taic a dhèanamh dhaibh. Tha an clàradh tùsail agus tàr-sgrìobhadh ann airson a h-uile clàradh, agus tha bhidiothan an cois 10 dhiubh.

Tha na clàraidhean bho dhiofar sgìrean agus air diofar chuspairean, le pìosan-obrach do sgoilearan nan cois. Tha ceistean, freagairtean agus briathrachas ann airson a h-uile clàradh, agus cuideachd molaidhean a thaobh rudan cruthachail a b’ urrainn dha na sgoilearan a dhèanamh a tha ceangailte ris a’ chlàradh. Tha na clàraidhean seo làn de sgeulachdan agus fiosrachadh mu dheidhinn dòighean-beatha. A bharrachd air a bhith a’ toirt chothroman do sgoilearan a bhith ag èisteachd ri deagh Ghàidhlig ann an diofar dhualchainntean, tha beairteas de dh’fhiosrachadh ri fhaighinn air an làraich agus ’s e dòigh mhath a th’ ann airson sgilean rannsachaidh a thogail agus a leudachadh.

Tha sinn fada an comain Bòrd na Gàidhlig agus Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig airson an taic a thug iad dhuinn leis na leasanan.

Leasan 19 (le bhideo)

Lèine Duine Sona

Read More
Leasan 20 (le bhideo)

Cleachdaidhean pòsaidh ann an Griomasaigh

Read More
Leasan 21

Obair dachaigh air a’ chroit

Read More
Leasan 22

Fiosrachadh air an fhoghlam a fhuair am fiosraiche na òige

Read More
Lesson 23

Daorghlas agus a’ cheàrdach

Read More
Leasan 24

Fiosrachadh mu dheidhinn luadhadh

Read More