Search
A’ Chiad Chogadh

A’ Chiad Chogadh

FREAGARRACH AIRSON ÀRD-SGOILTEAN

Fiosrachadh mu bheatha nan daoine mus do thòisich an cogadh agus mar a dh’atharraich e

Aodach bhoireannach ron Chiad Chogadh

Obair na ceilpe

Luadhadh ann an Àiliginn

Cleasan Oidhche Shamhna agus a’ leughadh chupanan

A’ dèanamh min-eòrna

Obair a’ chlò bho thoiseach gu crìoch

Iomain ann an Eige

Òrain a rinneadh mu Chogadh 1914-18

Rinneadh iomadh òran ri linn a’ Chogaidh Mhòir.

An Eala Bhàn

Cluinnear an t-òran seo air iomadh clàradh eile. Nam measg tha na clàraidhean a leanas:

http://tobarandualchais.co.uk/track/89079?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/17973?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/87353?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/100272?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/79385?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/94670?l=gd

http://tobarandualchais.co.uk/track/78494?l=gd

Tha Aimhreit air Èirigh an Dùthchannan Cèine

Òran a’ Chogaidh Tiotal eile a’ chlàir: Tha Mi Trom, Duilich Trom

O Horò ’s gur Liath Mo Cheann

Gur i Seo Agaibh a’ Bhliadhna Tiotal eile a’ chlàir : Òran a' Chogaidh

Òran a’ Chiad Chogaidh

Is ann Fada mu Thuath Tiotal eile a’ chlàir : Blàr Arrais

Gur Bòidheach na Gillean

Òran Gillean an Nèibhidh

Mo Chridhe Trom ’s Duilich Leam

Nam bithinn mar eun air sgiathaibh

Cuimhneachan à Cogadh Mòr na Roinn Eòrpa

Fòrladh Alasdair Bhàin

Beatha nan saighdearan anns a’ Chogadh 1914-18

An teaghlach anns a’ Chogadh Mhòr

Dealan-dè

A’ dol dhan Arm aig àm a’ Chiad Chogaidh

Dòmhnall Alasdair Johnson agus an Cogadh Mòr

Sgeulachd bhon Chogadh Mhòr

Anns an Tuirc agus anns an Èipheit anns a’ Chiad Chogadh

Anns an Èipheit anns a’ Chiad Chogadh

Anns an Fhraing nuair a ghairmeadh sìth aig deireadh a’ Chiad Chogaidh

Fear nach do thill às a’ Chogadh Mhòr

Fiosrachadh mu sheun a bhiodh a’ dìon shaighdearan

Pàirt de dh’eachdraidh cath ‘High Wood’ anns a’ Chiad Chogadh

Cuairt gu làraichean-blàir a’ Chiad Chogaidh mar a tha iad a-nis

Cuairt gu làraichean-blàir a’ Chiad Chogaidh

Òrain mu bhuaidh a bh’ aig a’ chogadh air a’ Ghàidhealtachd

Gur Muladach Sinn a Bhith an seo gun Duine Idir

Cluinnear dreach eile den òran an seo: Gur Muladach Mise ’s Mi an seo gun Duine Idir

O Tha Mi An-diugh Trom fo Leann-dubh

’S Beag an t-Iongnadh Mi Bhith Tùrsach

Òrain a tha a’ cuimhneachadh air an fheadhainn a chaill am beatha

Òran Eairdsidh

Cadal Cha Dèan Mi

Marbhrann do dh’Alasdair MacLeòid

Tha Mi Duilich, Cianail Duilich

Tha M’ Inntinn Trom Duilich Trom

Eilean Beag Donn a’ Chuain

Call na h-Iolaire

Chaidh diofar òrain a dhèanamh mu Chall na h-Iolaire, tubaist uabhasach a thachair ann an 1919, nuair a chaidh còrr is 200 duine a bha a’ tilleadh bhon Chogadh a bhàthadh aig Biastan Thuilm, taobh a-muigh Steòrnabhaigh. Seo beagan eisimpleirean:

Òran na h-Iolaire

Call na h-Iolaire

Òran na h-Iolaire

Cluinnear an t-òran seo cuideachd air a’ chlàr seo a chaidh dhèanamh ann an 1947: http://tobarandualchais.co.uk/track/42423?l=gd