Search
An Dàrna Cogadh

An Dàrna Cogadh

FREAGARRACH AIRSON ÀRD-SGOILTEAN

Òrain

Tha Mi fo Chùram air Cùlaibh Èireann

Gheibhear clàradh eile den òran seo aig:

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/89001

Caoidh nam Fear Treuna

Fhuair Sinn Buille Chràiteach

Tiotal eile a’ chlàir – Òran a’ Hood

Cleasan Oidhche Shamhna agus a’ leughadh chupanan

Gur Muladach Tha M’ Inntinn

B’ e Siud na Daoine a Bha Olc ’s Cunnartach

'S e Hitler am Buaireadair

A’ Dùsgadh na Fèinne an Aghaidh Hitler

Gillean Bheàrnaraigh ’s na hòrò èile

Cumaibh Cuimhne air Bàs nam Fiùran

Tiotal eile a’ chlàir – Gillean Arnhem

Cliù nan Saighdearan

A-nochd gu Luaineach Mo Chadal

Òran na Sìthe

Is e seo a’ Bhliadhna Shòlasach

Saighdear, Prìosanaich is Turas

Cunntas air àm an Dàrna Cogaidh le saighdear

Seonaidh MacIllÌosa ag innse mu thuras sònraichte far an do thachair e air prìosanaich-chogaidh eile

Saighdearan air an glacadh agus nam prìosanaich-chogaidh

Prìosanaich-chogaidh a dhiùlt obair a dhèanamh air tuathanas sa Phòlainn air Latha na Sàbaid

Fiosrachadh mu dhràma rèidio stèidhichte air tachartasan bhon Dàrna Cogadh

Turas gu campa phrìosanach Dachau sa Ghearmailt

Atharrachaidhean a thàinig air àiteachan agus dòigh-beatha

Atharrachadh air obair bhoireannach air sgàth an Dara Cogaidh

Na h-atharrachaidhean a thàinig air Baile a’ Mhanaich ro àm an Dara Cogaidh

Taisbeanadh eachdraidheil mun phort-adhair ann am Beinn na Fadhla

Àirighean ann an sgìre Ùig

Buaidh an Dàrna Cogaidh air a’ Bhàrdachd aig Somhairle MacGill-Eain

Somhairle MacGill-Eain: bàrdachd agus an Dàrna Cogadh