Search
Caistealan is Cinnidhean

Caistealan is Cinnidhean

FREAGARRACH AIRSON BUN-SGOILTEAN: CLAS 4 AGUS NAS ÀIRDE

Òrain is Ceòl

O Hù Tha Mo Rùn Ort

Chan eil cinneadh no caisteal sònraichte ainmichte anns an òran.

O Hù a ’s Mo Rùn air Òg Ùr a’ Chùil Dualaich

Chan eil cinneadh no caisteal sònraichte ainmichte anns an òran.

Èist a Chuilein

Tiotal Eile a’ Chlàir- Bidh Clann Uilleim Air Do Bhanais

Caisteal: Caisteal Dhùn Tuilm, An t-Eilean Sgitheanach

Cìdh an Fhidheall

Caisteal: Caisteal Dhùn Bheagain, An t-Eilean Sgitheanach

A Cholla Mo Rùin

Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill, Uibhist a Deas

Airson dreachan eile den òran seo, faic cuideachd

A Cholla Mo Rùin, Seachainn an Caol

A Cholla Mo Rùin

A Cholla Mo Rùin

Dh’Fhalbh mi leis na Lùban Laghach

Cinneadh/Caisteal: Chan eil cinneadh no caisteal sònraichte ainmichte anns an òran.

Sgeulachd mun phort ‘Fuaim nan tonn ri Dùn Treò’

Caisteal: Caisteal Dhùn Treò, Earra-Ghàidheal

Siud Iad Thugaibh, Bidh Iad Agaibh

Caisteal: Caisteal Dhùn Treò, Earra-Ghàidheal