Search
Caistealan is Cinnidhean

Caistealan is Cinnidhean

FREAGARRACH AIRSON ÀRD-SGOILTEAN

Òrain le Gàidhlig gu math nas duilghe

Latha Dhomh ’s Mi am Beinn a’ Cheathaich

Is Muladach Mi ’s Mi air M’ Aineol

Òran Mòr MhicLeòid

Òran an t-Saighdeir

Bidh an Deoch s’ air Làimh Mo Rùin

Gur Mise Tha Trom Airtnealach

Òran Caisteal a’ Ghlinne

Fhir a Shiùbhlas Feadh a’ Mhunaidh

Och a Mhoire Mo Dhunaidh

Latha Inbhir Lòchaidh

Duntulm Castle

Fiosrachadh

Cuairt còmhla ri Isa Caird

Caisteal Mey

Caisteal Mains

Caisteal Bhreac Achadh

Sgeulachdan

Naidheachdan mu Mhac ’ic Ailein

Cunntas bho linn Mhic ’ic Ailein, le iomradh air na caistealan aca

Mar a thog Mac ’ic Ailein Caisteal Ormacleit

Airson sgeulachdan eile mu Ormacleit agus Mac ’ic Ailein faic cuideachd:

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/23003/1

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/2241/1

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/2241/1

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/37146/1

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/34465/1

Caisteal Eilean Bheagraim

Fiosrachadh mu Iain Chalbhaigh

Iain Breac Chalbhaigh

Breabadair an Staca

Figheadair aig Mac ’Ille Bharraigh, a thog caisteal an Èirisgeigh, ga mharbhadh le bràthair a mhnatha Cinneadh/Caisteal: Mac ’Ille Bharraigh, Caisteal Èirisgeigh

Turas MhicNìll dhan Eilean Mhanainneach Cinneadh: Clann Nìll, Barraigh MacNìll Bharraigh agus MacCoinnich

Chinn t-Sàile Cinneadh: MacNìll Bharraigh is MacCoinnich Chinn t-Sàile

Mar a thachair do St Clair Bharraigh, ogha Diùc Mhonteith Cinneadh: MacNìll Bharraigh is Diùc Mhonteith

Fear a’ Churracain Ghlais Caisteal: Caisteal Fear Ceann Loch Trèig

Fiosrachadh mu dheidhinn Amy NicRuairidh Caisteal: Caisteal Tioram (Mùideart)

Caisteal Tioram Caisteal: Caisteal Tioram (Mùideart)

Sgeulachd mu mhàgan a bha a’ leantainn Mhic ’ic Ailein agus mar a thàinig crìoch air Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill (Clann ’ic Ailein) is Caisteal Tioram

Ghlèidh Diùc Earra-Ghàidheal duine làidir aig Tighearna Chola Caisteal: Caisteal Inbhir Aora

Clann MhicDhunlèibhe agus na Stiùbhartaich aig Cùil Lodair Cinneadh/Caisteal: Clann MhicDhunlèibhe, na Stiùbhartaich, Caisteal Dhùn Èideann, is Caisteal StalcaireCaisteal

Loch nan Eala Cinneadh/Caisteal: Caisteal Loch nan Eala (Earra-Ghàidheal)

Blàr eadar Eòghann a’ Chinn Bhig agus athair aig Blàr Cheann a’ Chròcain

Murchadh Geàrr agus Oighreachd Locha Buidhe Cinneadh/Caisteal: Caisteal Locha Buidhe, Muile

Clann ’IllEathain Locha Buidhe Cinneadh/Caisteal: Clann ’IllEathain is Caisteal Locha Buidhe

An Dòideag Mhuileach a’ toirt comhairle do Lachlann Mòr Dhubhaird Cinneadh/Caisteal: Clann ’IllEathain is Caisteal ann an Ìle

Mac a fhuair Clann ’IllEathain oighreachd Locha Buidhe Cinneadh/Caisteal: Clann ’IllEathain is Caisteal Locha Buidhe

Clann Dòmhnaill Ìle ann am Muile Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill Ìle ann am Muile

Dòmhnall Cam agus mar a mharbh e saighdearan Chaisteal Steòrnabhaigh Caisteal: Caisteal Steòrnabhaigh

Mar a bhàsaich Dòmhnall Gorm Shlèite Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill is Caisteal Eilean Donnain

Gheibhear an sgeulachd seo cuideachd aig: http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/65965

Naidheachdan à Loch Aillse Cinneadh/Caisteal: Caisteal an t-Sròim

MacLeòid agus Iain Garbh Cinneadh/Caisteal: Clann ’ic Leòid is Caisteal Dhùn Bheagain

Mar a fhuair Catha Fhionnlaigh ainm (agus fiosrachadh mu ainmean-àite eile san sgìre) Cinneadh/Caisteal: Clann ’IllEathain, Clann ’ic Leòid, is Caisteal Dhùn Bheagain

Bàrdachd

M’ Eudail Mhòir Mac ’ic Ailein Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill (Mac ’ic Ailein) is Caisteal Ormacleit

Duan Chìosamuil Cinneadh/Caisteal: Caisteal Chìosamuil, Barraigh

Duan a’ Chaisteil Cinneadh/Caisteal: Clann Dòmhnaill is Caisteal Armadail, An t-Eilean Sgitheanach