Search
Eòin is Ainmhidean

Eòin is Ainmhidean

FREAGARRACH AIRSON BUN-SGOILTEAN

1: ÒRAIN AIRSON CEANN SHÌOS NA BUN-SGOILE Coin is cuileanan

Hòbhan Hòbhan Ars an Cù Beag

’S ann Agam tha ’n Cuilean

Han An An Dò, Mo Chuilean Mìn

Ho Mo Chuilein

Chuir Iad an t-Sùil à Poidhleat Bàn

O dh’Ith na Coin na Maragan/Am Muileann Dubh

Radain is Luchan

Thuirt an Luchag anns an Toll

Luchag Bheag Bhòidheach

Dh’Fhalbh an Radan Binneach

Cait

Danns a Bhriogain

Dannsa a’ Chait Bhàin

Eich

Huis, Huis air an Each

2. ÒRAIN AIRSON CLAS 4 AGUS NAS ÀIRDE

Gobhair agus caoraich

O Leigibh Leotha Mi

Chuirinn Mo Ghiollan a dh’Iomain nan Caorach

Bainne nan Gobhar dhan Tàillear Fhìdhlear

Caora Catriona

An Oidhche Bha na Gobhair Againn/Cailleach a’ Ghobhainn

Crodh

Cò leis an Crodh Druimfhionn ud thall?

Crodh-laoigh nam Bodach

Till an Crodh Laochain

Eòin

An Fhitheach

’S ann Tha ’n Còmhradh Binn aig an Fhithich

Guth an Fhithich, Guth an Eòin

An Eala

Mo Chasan Dubh

Tha Cumha ’n Dèidh do Ghaoil Orm

Òran na h-Eala

3. SGEULACHDAN

Am madadh-ruadh agus am madadh-allaidh

Mar a fhuair am madadh-ruadh làmh-an-uachdair air a’ mhadadh-allaidh

A’ ghobhar ghlas

A’ Ghobhar Ghlas a’ faighinn nam meann aice air ais bhon mhadadh-ruadh

Mar a fhuair a’ Ghobhar Ghlas a minn air ais nuair a dh’ith am madadh-ruadh iad

Ròin

Eachdraidh Chlann ’ic Codruim nan Ròn

Coin

Seòras Bochanan agus na Coin

Eile

Sgeulachd mu na h-ainmhidhean as sine

Rann a tha a’ mìneachadh aois bheathaichean

Cànan nan Eun

4. RANNAN

Rann a tha a’ mìneachadh aois bheathaichean

Cànan nan Eun