Search
   Fèilltean, Làithean is Aimsirean

Fèilltean, Làithean is Aimsirean

FREAGARRACH AIRSON CEANN SHUAS NA BUN-SGOILE AGUS ÀRD-SGOILTEAN

Fèilltean

Fèilltean

Seanchas air fèilltean na bliadhna

Bha an treabhadh a’ tòiseachadh air Latha Fhèill Brìghde

Cleasan ann am Beàrnaraigh

Cleachdaidhean air Latha Fhèill Mìcheil an Uibhist a Deas

Seanfhacal agus iomradh air làithean fèille

Bonnach airson Dimàirt na h-Inide

Seanfhacail mu ràithean agus làithean

Seanfhacail agus seanchas a thaobh nan ràithean agus làithean

Seanfhacal mu aimsir an earraich

Seanfhacal

Seanfhacal mu na ràithean

Rannan is Bàrdachd mu amannan sònraichte

Duan an Dòmhnaich

Rann mun aimsir agus na ràithean

Obraichean aig amannan sònraichte

Obair an earraich agus beatha air an àirigh

Obair an earraich ann am Miughalaigh

A’ cur a’ bhuntàta anns na feannagan taomaidh

Àm na mònach

Tam o Shanter ’s Geansaidh Snàith

Òran nan Dròbhairean

Àirigh shamhraidh an Diùra

Beatha air an àirigh

Àirighean

Cìobairean, buachaillean, is beathaichean

Mar a bhiodh feadhainn à Miughalaigh a’ dèanamh beòshlaint à iasgach nan giomach

Bhiodh muinntir Mhiughalaigh a’ buain na mònadh

A’ buachailleachd a’ chruidh

Lusan ’s eile a dh’itheadh daoine nuair a bhiodh am biadh gann

Cleachdaidhean aig àm an fhoghair an Diùra

Cleachdadh buana

Clann-nighean an sgadain

Luadh sa Bhràighe

Biadh sna seann làithean

Bha an sguab mu dheireadh air a gleidheadh ’s air a toirt dha na h-eich as t-earrach

Eisimpleirean de bhriathrachas Ìle

Òrain mu amannan sònraichte

Hothan Othan Agus Ò

Òran an t-Samhraidh

Nuair Thig Oirnn an Samhradh

Tha Nead na Circe-fraoiche

Tha Nead na Circe-fraoiche

Cò Siud Thall air Ceann Mo Ròpa?

Òran don Gheamhradh

Chì Mi an Geamhradh

Is Fhada Leam an Oidhche Gheamhraidh

Bàrd ag innse mar a rinn e òran

Òran a’ Bheachain

Sgeulachdan

Mar a fhuair ‘Sgrìob Liath an Earraich’ an t-ìm

Mar a dh’ith am madadh-ruadh crogan ime gun fhiosta air a’ mhadadh-allaidh