Search
Fuadaichean is Eilthireachd

Fuadaichean is Eilthireachd

FREAGARRACH AIRSON ÀRD-SGOILTEAN: GÀIDHLIG AGUS CUSPAIREAN TRO MHEADHAN NA GÀIDHLIG- EACHDRAIDH, CEÒL IS CRUINN-EÒLAS

Òrain

Dèan Cadalan Sàmhach Àite a’ chuspair: Cinn t-Sàile is Ameireaga a Tuath (Carolina)

Òran Fir Ghrìminis Àite a’ chuspair: Grìminis (Uibhist a Tuath) is Ameireaga a Tuath

Gur Mi Bha Gòrach a’ Fàgail Bhòirnis Àite a’ chuspair: Uibhist a Deas is Canada

Tha Naidheachdan sna Pàipearan Àite a’ chuspair: Barraigh agus Uibhist is Canada

’Illean Bithibh Sunndach Àite a’ chuspair: An Àird (Beinn na Fadhla) is Canada

Gheibhear an t-òran seo cuideachd aig: http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/78359

Airson an Tìm a bh’ ann o Shean Àite a’ chuspair: Beinn na Fadhla is Canada

Cha Dèan Mi ’n Obair Àite a’ chuspair: Uibhist a Deas is Canada

Trì Fichead Bliadhna ’s a Trì Àite a’ chuspair: Nis (Leòdhas) is Ameireaga

Air Feasgar Cèitean Samhraidh Dhomh Àite a’ chuspair: Tiriodh

An Tèid Thu Leam a Mhàiri Lurach

Gheibhear dreach eile den òran seo aig: http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/52278

A’ Choille Ghruamach Àite a’ chuspair: Tiriodh is Alba Nuadh (Canada)

Gheibhear an t-òran seo cuideachd aig:

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/64942

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/91532

http://tobarandualchais.co.uk/gd/fullrecord/92452

Manitoba Tiotal eile a’ chlàir- Gur Muladach Mise ’s Mi an Seo gun Duine Idir; ’S Nach Muladach Mise a Bhith an Seo gun Duine Idir Àite a’ chuspair: Tiriodh is Manitoba (Canada)

Òran a’ Chùbair Cholaich Tiotal Eile a’ Chlàir- Gur Muladach Mise ’s Mi an Seo gun Duine Idir; ’S Nach Muladach Mise a Bhith an Seo gun Duine Idir Àite a’ chuspair: Tiriodh

Hi Ho Ro Gur Brònach Mi (Mi ’m Shuidhe air Cnoc nam Ònrachdan) Àite a’ chuspair: Tiriodh

Òran Chaluim Bhàin MhicMhannain Àite a’ chuspair: An t-Eilean Sgitheanach is Eilean a’ Phrionnsa (Canada)

Mo Nighean Bhuidhe Bhàn Àite a’ chuspair: An t-Eilean Sgitheanach is Eilean a’ Phrionnsa (Canada)

Le Mo Chuimhne Cha Robh Suim a Dhol A-null do dh’Ameireaga Àite a’ chuspair: Ìle is Ameireaga

Cha Mhòr Nach Coma Leam Cogadh No Sìth Àite a’ chuspair: Muile

Hoireann ó is hó dhiubheis Àite a’ chuspair: Na Hearadh

Fhir a Shiùbhlas Feadh a’ Mhunaidh Àite a’ chuspair: Muile

Fuadach nan Gàidheal

Fiosrachadh

Na Leathanaich à Baile Mhàrtainn a chaidh a Chanada Àite a’ chuspair: Tiriodh

Eilthirich à Diùra Àite a’ chuspair: Diùra

Bàtaichean eilthireachd Àite a’ chuspair: Diùra

Fuadaichean is eilthireachd ann am Barraigh Àite a’ chuspair: Barraigh

Rannsachair Astràilianach a rugadh anns an Eilean Sgitheanach Àite a’ chuspair: An t-Eilean Sgitheanach is Astràilia

Na Fuadaichean Àite a’ chuspair: Uibhist a Deas is Ameireaga

Gàidheil ann am Winnipeg Àite a’ chuspair: Leòdhas is Canada

Na ciad bhoireannaich a chaidh do sgìre nan Tùsanach ann an Canada Àite a’ chuspair: Leòdhas is Canada