A sheana-bhean bhochd

Clàr 14

Dreach A- Alec Dòmhnallach, Maeve Dhòmhnallach agus Frankie Dhòmhnallach (2019)

Dreach B- An t-Urr. Uilleam MacMhathain (1954)

Faclan an Òrain

A sheana-bhean bhochd chan fhalbh thu nochd

A sheana-bhean bhochd chan fhalbh thu nochd

A sheana-bhean bhochd chan fhalbh thu nochd

Nach tig thu steach ’s an oidhch’ ann

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 85838.

PDF le faclan nan òran air fad.