Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Clàr 12

Faclan an Òrain

Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Am buachaille bochd fo sgàil nan cnoc

A bhata fo uchd ’s dhealg na bhrot

’S e ’g iarraidh air Dia turadh is grian a chur ann

Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Clach mhìn mheallain san tobar ud thall

Tha na faclan sgrìobhte bho chlàradh 25899.

PDF le faclan nan òran air fad.